Pro média a PR

Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žatci, Chomutovské ulici

Teplice, 19. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Žatci další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutovské ulici u čerpací stanice odpadních vod.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Protože vodovod v Chomutovské ulici kříží trasu rekonstruované kanalizace a při výkopových pracích hrozí jeho poškození, provedeme současnou rekonstrukci kanalizace i krátkého úseku vodovodu.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka v Chomutovské ulici je vejčitého průměru 600x900 mm. Vlivem stáří je dnes ve špatném technickém stavu. Materiál potrubí je zkorodovaný, místy chybí dno a ve stěnách jsou kaverny. Revizní šachta na tomto úseku je také poškozená, podemletá a visí částečně ve vzduchu. Po přívalových deštích jsou zachytávány kusy betonu z šachty a dna stoky na česlích před čerpací stanicí odpadních vod, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V Chomutovské ulici je veden litinový vodovod o průměru 80 mm z roku 1955, který se kříží s kanalizací, proto bude v krátkém úseku křížení také rekonstruován. 

Nově bude pro kanalizaci použito sklolaminátové potrubí o průměru 800 mm v délce 18 metrů a kameninové potrubí o průměru 600 mm v celkové délce 23 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 80 mm v délce šesti metrů. Součástí stavby je přepojení stávající kanalizační přípojky na trase. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Úsek kameninové kanalizace průměru 600 mm leží v komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje. Závěrem stavby bude provedena oprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. Rekonstruovaný úsek kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od připojených obyvatel.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žatci, Chomutovské ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:18, www.svs.cz