Pro média a PR

Začala rekonstrukce vodovodu v České Lípě, Brněnské ulici


Tisková zpráva, 17. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v České Lípa, Brněnské ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu 2,1 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce rozváděcího řadu přispěje do budoucna k vyšší spolehlivosti v dodávkách pitné vody pro přibližně 5 000 obyvatel českolipského sídliště Špičák.“

Více o  stavbě:

Rozváděcí vodovodní řad v České Lípě v Brněnské ulici, uvedený do provozu v roce 1985, je nezastupitelný pro zásobení sídliště Špičák pitnou vodou. Řad je v posledních letech opakovaně poruchový. Při poruchách na až čtyři metry hluboko uloženém potrubí dochází ke značným ztrátám vody. Pod komunikací je potrubí vedeno v chráničce, dále vede trasa potrubí pod nezpevněným povrchem.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně původního ocelového potrubí o průměru 400 mm v délce 225 metrů. Nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 250 mm. Použití menšího profilu vyplývá ze studie provozní společnosti SčVK. Pod komunikací se použije původní ocelové potrubí o průměru 400 mm jako chránička, kterou bude nové potrubí protaženo. Součástí stavby je také přepojení osmi stávajících vodovodních přípojek, výměna armatur na trase vodovodu a armatur v armaturní komoře. Nový vodovod také bude uložen do menší hloubky.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 1,766 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. července 2011. Stavební práce byly zahájeny 10. srpna a mají být dokončeny do října 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala rekonstrukce vodovodu v České Lípě, Brněnské ulici
Vytištěno: 26.07.2017 00:38, www.svs.cz