Pro média a PR

Začala rekonstrukce vodovodu v Sychrově


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jde o rekonstrukci vodovodu formou jeho přeložky mimo chráněné území zámeckého parku a areálu zámku Sychrov na Liberecku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: „Rekonstrukcí vodovodu docílíme bezporuchového zásobování pitnou vodou pro přibližně 380 připojených obyvatel několika obcí a osad v nejbližším okolí zámku Sychrov. Přeložka vodovodního řadu navíc do budoucna umožní jeho snadnější údržbu a opravy.“

Více o stavbě:

Stávající zásobovací vodovodní řad pro obce Sychrov a Radimovice a pro osady Husa a Kamení z roku 1926 je z litiny. Kvůli stáří je potrubí silně inkrustované a s netěsnými spoji, což způsobuje poruchy a únik vody. Vodovodní řad vede přes zámecký park a zastavěnou část zámku Sychrov. Vzhledem k tomu, že jde o chráněnou památku a lokalitu s přísně chráněnou zelení, není zde možné provádět při odstraňování poruch výkopové práce zemními stroji, což komplikuje údržbu.

Rekonstrukce bude provedena formou přeložky řadu mimo chráněné území zámeckého parku a areál zámku. Budou vybudovány dva nové úseky řadu z potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm v celkové délce 1075 metrů, které ve vazbě na již vybudovaný úsek vodovodního řadu ze stejného materiálu vytvoří souvislý zásobovací řad, vedený mimo park a zámek Sychrov.

Investiční akce je v celkovém finančním objemu téměř 2,5 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny koncem května a mají být podle smlouvy ukončeny do konce června 2007. Zhotovitelem stavby je společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Teplice.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod (všechny uváděné číselné údaje jsou k 28. 2. 2007).

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala rekonstrukce vodovodu v Sychrově
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz