Pro média a PR

Začíná rekonstrukce kanalizace v Novém Boru, Rumburských hrdinů


Tisková zpráva, 7. března 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Novém Boru další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v ulici Rumburských hrdinů.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, dodává: „Trvale usilujeme o zlepšování stavu našeho infrastrukturního majetku, vodovodních a kanalizačních sítí. Tato rekonstrukce přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 30 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Původní jednotná kanalizace v Novém Boru – Arnultovicích, v ulici Rumburských hrdinů byla do majetku SVS zařazena roku 1971. Je v nevyhovujícím technickém stavu a vykazuje podélné praskliny, což způsobuje nežádoucí vnikání balastních vod. Sestává se z kanalizační stoky „A“, z kanalizačních přípojek z okolních objektů a tří atypických uličních vpustí. Stoka je částečně vedena po soukromých pozemcích (předzahrádkách) nebo pod chodníkovým obrubníkem. V některých úsecích jsou nad kanalizací uloženy rozvodné sítě jiných společností.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci 174 metrů dlouhého úseku betonové kanalizace o průměru 250 až 400 mm za kameninu o průměru 250 mm. Kanalizace bude vymístěna mimo původní trasu, směrem ke středu silnice III/26847. Součástí stavby bude vybudování 11 nových revizních šachet a vybudování tří nových uličních vpustí. Původní kanalizační stoka bude v nepotřebném rozsahu 182 metrů zrušena zaplavením betonem, včetně zrušení původních šachet a uličních vpustí. K závěrečné obnově povrchu komunikace dojde v rámci navazující plánované investiční akce města Nový Bor.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. února 2012. Termín dokončení stavebních prací je stanoven do 31. července 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 35,6 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce kanalizace v Novém Boru, Rumburských hrdinů
Vytištěno: 24.06.2017 12:30, www.svs.cz