Pro média a PR

Začíná rekonstrukce a intenzifikace ČOV Česká Kamenice


Tisková zpráva, 19. ledna 2011

 V České Kamenici dnes Severočeská vodárenská společnost slavnostně zahájila rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu 81,5 milionů korun (vč. DPH).Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 22,939 milionů korun a zvýhodněný úvěr až do výše 36,048 milionů korun.

Slavnostního aktu zahájení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV Česká Kamenice spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Jde o jednu z posledních našich rekonstrukcí ČOV v rámci přechodného období. Její původní kapacita neumožňovala rozvoj aglomerace a připojování dalších obyvatel. Použití moderních technologií bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v řece Kamenici.“

„Z České Kamenice teče řeka krásnou oblastí Národního parku České Švýcarsko a právě sem se daří už deset let vracet původní rybí druh – lososa obecného. Naše stavba přispěje ke zlepšení kvality vody a tím i životních podmínek tohoto druhu. Je jedním ze zázraků přírody, že si čerstvě vylíhlí lososi zapamatují chemizmus vody, ve které se narodili, aby se pak v dospělosti vrátili do stejných míst zplodit nové potomstvo. Ať si tedy pamatují Kamenici čistou a vracejí se sem rádi,“doplňuje za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o. a dodává k náročnosti stavby, že staveniště ČOV se nachází na břehu řeky a protože se některé objekty budou zakládat až tři metry pod úrovní hladiny podzemní vody, stavaři budou zpočátku muset z jámy odčerpávat pronikající vodu.

Více o  stavbě:

Tato mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce 1999. Jedná se o poměrně novou čistírnu, jejíž technologie ale již nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy, kdy ČOV její velikostní kategorie (do 10 000 EO – ekvivalentních obyvatel) již z odpadních vod musí odstraňovat i fosfor. Čistírna byla původně navržena jen pro čištění odpadních vod města Česká Kamenice. Má kapacitu 5 000 EO, přičemž dosud na ni přicházelo znečištění od cca 2 800 EO. Postupně došlo k přepojení části Kamenického Šenova oddílnou splaškovou kanalizací. Počítá se také s napojením další části Kamenického Šenova – Práchně, Dolního a Horního Prysku. Přečištěné vody z ČOV odtékají do Kamenice.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci a intenzifikaci ČOV. Její kapacita se navýší na 8 000 EO. ČOV po rekonstrukci bude mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu. Na přítokovém potrubí do ČOV bude umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku bude vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi budou odpadní vody natékat přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té budou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud budou mechanicky předčištěné odpadní vody natékat gravitačně do rozdělovacího objektu. Biologická část bude tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal bude čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal bude strojově odvodňován a vylisovaný kal bude dopravován do kontejneru. Na ČOV bude umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu.

Celkový finanční objem stavby je 67,957 milionů korun (bez 20% DPH). Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo akci k financování v kombinaci systémová dotace – zvýhodněný úvěr – vlastní zdroje investora. Systémová dotace může dosáhnout až 22,939 milionů korun. Meziresortní komise stanovila výši zvýhodněného úvěru na 36,048 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SYNER – KUNST – ČOV Česká Kamenice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 7. prosince 2010. První stavební práce byly zahájeny týž den a podle smlouvy mají být dokončeny do 30. června 2012. Intenzifikace bude probíhat za provozu a nepředpokládají se odstávky. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. 

Více o zhotoviteli:

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. SYNER staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Kunst spol. s r. o. Hranice byla založena v roce 1991. Hlavním předmětem podnikání je výstavba vodohospodářských investičních celků - čistíren odpadních vod, úpraven vod, čerpacích stanic atd. Společnost zajišťuje nejen kompletní technologické dodávky, ale je také dodavatelem kompletovaných kusových dodávek strojů a zařízení, vyrobených na základě vlastní konstrukce. Ve společnosti je zaveden a pravidelně auditován certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost KUNST, spol. s r. o. je korporativním členem České asociace pro vodu CzWA, která nově od r. 2009 sdružuje profesní odborníky a společnosti z oblasti vodárenství a čistírenství.

Symbolický poklep na základní kámen stavbu zahájil

Prezentace projektanta o přípravě projektu

Stav ČOV před rekonstrukcí a intenzifikací

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce a intenzifikace ČOV Česká Kamenice
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz