Pro média a PR

Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lovosicích, Novém Klapý


Tisková zpráva, 12. července 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lovosicích, v lokalitě Nové Klapý. Stavba je ve finančním objemu téměř 9,5 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Původně jsme tuto akci připravovali na rok 2011, ale vzhledem k plánované rekonstrukci komunikací, na které město získalo dotaci, jsme operativně zareagovali a stavbu se výjimečně podařilo přesunout do letošního roku.

Více o stavbě:

Stávající betonové kanalizační stoky v ulicích Vrchlického, Jungmannově, Jiráskově, Hálkově a Nerudově jsou v nevyhovujícím technickém stavu, zkorodované, popraskané a místy s chybějícím dnem. V Hálkově ulici je navíc použit nedostatečný profil o průměru pouze 200 mm. Také souběžně vedený vodovodní řad v ulicích Vrchlického a Nerudově je kvůli stáří (z roku 1937) ve špatném stavu.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce kanalizačních stok výměnou za potrubí z kameniny o průměru 300 mm v souhrnné délce 685 metrů. Bude také provedena rekonstrukce vodovodních řadů náhradou za litinu o průměru 100 mm v celkové délce 262 metrů.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 7,908 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba bude zahájena předáním staveniště 9. července a v pondělí 12. července začínají stavební práce, které mají být podle smlouvy dokončeny do 31. října 2010. Stavba je realizována v koordinaci s investiční akcí Města Lovosice na rekonstrukci povrchů komunikací.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lovosicích, Novém Klapý
Vytištěno: 20.07.2017 20:42, www.svs.cz