Pro média a PR

Začíná rekonstrukce kanalizace Liberci, Cihlářské ulici


Tisková zpráva, 30. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Liberci další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizace v Cihlářské ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letos jsme zrychlili tempo obnovy majetku a věnujeme na ni přibližně 60% ročního investičního rozpočtu. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 320 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Koncová větev původní kanalizační stoky z roku 1909 byla vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, proto byla navržena její rekonstrukce. Potrubí z kameniny průměru 300 mm vykazovalo praskliny, netěsné spoje a chybějící části trub.

Nově se pro kanalizaci použije opět potrubí z kameniny průměru 300 mm, a to v délce 152 metrů. Zároveň bude zrekonstruováno a přepojeno šest stávajících kanalizačních přípojek na trase. V rámci stavby budou vyměněny také čtyři kanalizační šachty. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase v komunikaci bude napojena na stávající kanalizační síť.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště na konci července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Liberec je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Závěrem stavby bude v Cihlářské ulici realizována obnova povrchu komunikace v celé šíři. V tomto případě jde o sdruženou investici Statutárního města Liberec a SVS.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce kanalizace Liberci, Cihlářské ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz