Pro média a PR

Začíná rekonstrukce kanalizace v Chomutově, ve Fügnerově ul.

Teplice, 3. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v Chomutově, Fügnerově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Letošní rok je ve znamení přesunu těžiště našich aktivit do obnovy stávajícího infrastrukturního majetku. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizace ve Fügnerově ulici je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Jde o stoku tvořenou betonovým potrubím o průměru 400 mm.

Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 400 mm v délce 237 metrů. Zároveň bude přepojeno 19 stávajících kanalizačních přípojek. Realizováno bude rovněž šest nových kanalizačních šachet. Deset uličních vpustí bude přepojeno na novou kanalizaci. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase bude napojena na stávající kanalizační síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce kanalizace v Chomutově, ve Fügnerově ul.
Vytištěno: 25.06.2017 02:22, www.svs.cz