Pro média a PR

Začíná rekonstrukce kanalizace v Ústí n. Labem, Preslově ulici

Teplice, 16. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Ústí nad Labem další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v Preslově ulici.

Severočeská vodárenská společnost postupuje v souladu se svým plánem obnovy vodovodů a kanalizací. Tato stavba přispěje k bezproblémovému odvádění odpadních vod pro přibližně 1000 připojených obyvatel,dodává předseda představenstva SVS MUDr. Tomáš Indra, MBA.

Více o stavbě:

Důvodem rekonstrukce kanalizace v Preslově ulici ve volném zeleném terénu mezi komunikacemi Červený vrch a Na spojce je její špatný technický stav a poruchovost. Kanalizace pochází z roku 1926.
V rámci investiční akce SVS dojde k výměně celkem 200 metrů původní kanalizace, která bude nahrazena sklolaminátovým potrubím průměru 600 mm. Součástí stavby bude přepojení dvou stávajících kanalizačních přípojek a rekonstrukce deseti kanalizačních šachet. Nové potrubí bude položeno zčásti v původní trase, zčásti v souběhu se stávajícím potrubím. Výkop bude proveden v zeleném pásu a komunikace se bude přecházet pouze v délce cca 3 metry do kanalizační šachty. Rekonstrukce bude prováděna postupně od šachty k šachtě, aby byl zajištěn stálý odvod splaškových vod. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace nad rýhou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. dubna 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 13 staveb za celkových 57,8 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce kanalizace v Ústí n. Labem, Preslově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz