Pro média a PR

SVS: Zahajujeme rekonstrukci kanalizace ve Štětí, v Družstevní ulici

Tisková zpráva, 26. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace ve Štětí, v Družstevní ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o  stavbě:

Původní kanalizace v družstevní ulici je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Je proto navržena její rekonstrukce v celé délce, od Bezručových sadů po křižovatku s Okružní ulicí.

Nově bude pro kanalizaci použito keramické potrubí s monolitickými železobetonovými šachtami. Zároveň bude přepojeno 13 stávajících kanalizačních přípojek a osm uličních vpustí. Stavba se uskuteční za provozu v úsecích mezi jednotlivými šachtami, takže odpadní voda bude čerpána přes právě realizovaný úsek, aby nedošlo k odstavení kanalizace. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase bude napojena na stávající kanalizační síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 26. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic  pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Zahajujeme rekonstrukci kanalizace ve Štětí, v Družstevní ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:16, www.svs.cz