Pro média a PR

Začíná rekonstrukce vodovodu v Jablonci n. Nisou, Janovské ul.


Tisková zpráva, 6. září 2010

V Jablonci nad Nisou, Janovské ulici provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jejím obsahem je II. etapa rekonstrukce vodovodu v celkovém finančním objemu 1,8 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: „Akce přispěje k bezporuchovému zásobování obyvatel pitnou vodou, což se dotkne přibližně 40 připojených obyvatel této lokality.

Více o  stavbě:

Původní litinový vodovodní řad průměru 70 mm z roku 1918 je ve špatném technickém stavu. Je silně zarostlý a opakovaně poruchový, což vede ke stížnostem odběratelů.  Nově bude na vodovod použit odolný vysokohustotní polyetylén HD-PE o průměru 80 mm v délce 193 metrů. Dojde rovněž k výměně tří šoupat, podzemního hydrantu a k opravě veřejných částí 9 ks vodovodních přípojek.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 1,5 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v srpnu 2010. Stavební práce budou zahájeny v září 2010 a mají být podle smlouvy dokončeny do října 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce vodovodu v Jablonci n. Nisou, Janovské ul.
Vytištěno: 26.07.2017 00:44, www.svs.cz