Pro média a PR

Začíná rekonstrukce vodovodu v Jablonci nad Nisou, Obloukové ulici


Tisková zpráva, 9. července 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Jablonci nad Nisou další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v lokalitě pod Petřínem, v ulicích Obloukové, Revoluční a Janáčkově. Celá akce je ve finančním objemu přes 8,8 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, upřesňuje: „Rekonstrukce 80 let starého ocelového vodovodu zde vyřeší problémy přibližně 300 připojených obyvatel v zásobování pitnou vodou, s jejím množstvím i kvalitou.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řady z let 1922-1928 v uvedených ulicích jsou provedeny z oceli. Vlivem stáří jsou zkorodované, silně zarostlé, s poškozenou izolací a opakovaně poruchové. Po stížnostech na kalnou vodu zjistila Krajská hygienická stanice překročení limitních hodnot obsahu železa.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně celkem 1 277 metrů vodovodního potrubí. Bude nahrazeno potrubím z odolného a zdravotně nezávadného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 100 mm. Dojde rovněž k přepojení 48 kusů stávajících vodovodních přípojek a přepojení 11 kusů navazujících vodovodních řadů. V Obloukové ulici bude vyměněno 286 metrů potrubí, v Revoluční ulici 260 metrů a v Janáčkově ulici 731 metrů. Součástí stavebních prací bude obnova chodníků a komunikací tam, kde budou výkopovými pracemi narušeny.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 8,828 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je společnost SaD v. o. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou. Stavba byla zahájena dnes předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou v 29. týdnu a mají být ukončeny do konce prosince 2009.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce vodovodu v Jablonci nad Nisou, Obloukové ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz