Pro média a PR

Začíná sdružená akce SVS ve Varnsdorfu: rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pěnkavčí vrch a Hrádek


Tisková zpráva

V areálu ČOV Varnsdorf dnes byla slavnostně zahájena rozsáhlá sdružená investiční akce Severočeské vodárenské společnosti, která zahrnuje rekonstrukci splaškové kanalizace v lokalitě Pěnkavčí vrch a rekonstrukci splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě Hrádek. Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 58 milionů korun (bez DPH).

Ing. David Votava, ředitel Odboru rozvoje a koncepce Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: „Projekt pro odkanalizování lokality Pěnkavčí vrch a Hrádek byl původně součástí integrovaného projektu Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku, který neúspěšně žádal o dotaci z Fondu soudržnosti. Akce SVS jsme z něj proto vyčlenili a postupně je realizujeme jako svoje investiční akce.“

Za společnost INSKY dodává jednatel Ing. Jaroslav Štráchal: „Chci poděkovat investorovi akce za projevenou důvěru v naší společnost. Realizaci této stavby vnímáme jako významnou zakázku. Chceme ubezpečit občany města Varnsdorfu, že během celé realizace budou ve spolupráci s Městským úřadem podniknuty veškeré kroky k minimálnímu narušení běžného chodu ve stavbou dotčené oblasti. Omlouváme se za nutné dočasné omezení dopravní obslužnosti.“

„Vítám, že Severočeská vodárenská společnost vyšla městu vstříc svým investorstvím rekonstrukce splaškové kanalizace a odstraněním výustí. Bude to sice znamenat rozkopané ulice, ale musíme mít na zřeteli výsledek akce – v souladu s přísnější legislativou dojde k odkanalizování obou lokalit a odvádění splaškových vod na čistírnu, která teď za provozu prochází rekonstrukcí a zkapacitněním,“
doplňuje starosta Varnsdorfu Ing. Josef Poláček.

Více o stavbě:

SVS je investorem části splaškové kanalizace, která přímo řeší likvidaci stávajících nevyhovujících kanalizačních výustí. Město Varnsdorf je investorem dešťové kanalizace v celém rozsahu a částí splaškové kanalizace, které jsou rozšířením stávajícího kanalizačního systému. Celá akce probíhá v úzké koordinaci SVS s městem Varnsdorf, protože oběkanalizace jdou v souběhu v úzkých místních komunikacích.

V lokalitách Pěnkavčí vrch a Hrádek je nyní nesouvislá kanalizace. Část je odvedena jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod, část je svedena na kanalizační výusti. Investiční akce SVS vyřeší rekonstrukci kanalizace, odstraní nevyhovující kanalizační výusti a splaškové odpadní vody odvede k přečištění na místní čistírnu odpadních vod. Po odstranění kanalizačních výustí bude na ČOV nově připojeno cca 80 obyvatel lokality Pěnkavčí vrch a cca 270 obyvatel lokality Hrádek.

Celkem bude na Pěnkavčím vrchu realizováno 2024 metrů kanalizace, z toho 1802 metrů splaškových gravitačních stok a 222 metrů výtlaku. V lokalitě Hrádek bude realizováno celkem 1976 metrů kanalizace, z toho 1864 metrů splaškových gravitačních stok a 112 metrů výtlaku. V každé z lokalit bude vybudována nová čerpací stanice odpadních vod. V místech nové splaškové kanalizace bude stávající zachována jako dešťová kanalizace.

Mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod ve Varnsdorfu se současnou kapacitou 50 000 EO (ekvivalentních obyvatel) SVS momentálně rekonstruuje za cca 210 milionů korun. Bude použita moderní technologie čištění, odpovídající strojní vybavení, dojde k dostavbám v čistírně. Po zakončení rekonstrukce v červnu 2009 dojde ke zkapacitnění ČOV na 55 450 EO. Rekonstrukcí městské kanalizace, odstraněním nevyhovujících kanalizačních výustí a rekonstrukcí ČOV se výrazně zlepší kvalita vody v Mandavě.

Pro novou zástavbu v lokalitě Hrádek město připravuje nový vodovod - horní tlakové pásmo včetně vodojemu. Bude zde proto nutné rekonstruovat cca 100 let staré stávající vodovodní sítě v majetku SVS, které jsou v havarijním stavu nebo nevyhovují pro začlenění do horního tlakového pásma. SVS bude rekonstruovat vodovodní řady v souhrnné délce 1070 metrů, konkrétně v ulicích Turnovská a Severská v délce 443 metrů, v Žižkově ul. v délce 175 metrů, v Čáslavské ul. v délce 180 metrů, v Orlické ul. v délce 150 metrů a v ul. Pod Hrádkem v délce 87 metrů. Původní litinové potrubí bude nahrazeno potrubím z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD). Bude rovněž přepojeno 55 ks stávajících vodovodních přípojek. Počet obyvatel připojených na vodovod se touto akcí zvýší z 300 na 500 obyvatel.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 57,84 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost INSKY spol. s r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v září 2008. Harmonogram stavby předpokládá zakončení stavebních prací koncem prosince 2008, ale vzhledem k nutnosti koordinace akce SVS s pracemi města na výstavbě dešťové kanalizace a problematickému dokončování povrchu komunikací během zimy nelze vyloučit posunutí termínu konce stavby v řádu několika měsíců.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná sdružená akce SVS ve Varnsdorfu: rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pěnkavčí vrch a Hrádek
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz