Pro média a PR

SVS: Zahájena souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově, v Kochově ul.

Teplice, 4. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově, Kochově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Tato stavba, kdy v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 100 připojených obyvatel uvedené lokality.

Více o stavbě:


Původní kanalizace v Kochově ulici z roku 1945 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Jde o stoku tvořenou betonem obdélníkového profilu 500x700 mm, potrubím z PVC průměru 300 mm a betonovým potrubím průměru 400 mm. V těsném souběhu s kanalizací vede ocelový vodovodní řad z roku 1920, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován. 

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměrech 300 až 500 mm v souhrnné délce 242 metrů a pro vodovod potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 100 mm v délce 192 metrů. Na rekonstruovaném úseku bude přepojeno deset stávajících kanalizačních a sedm vodovodních přípojek. Realizováno bude rovněž přepojení čtyř uličních vpustí a výměna jednoho hydrantu. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy. Po dobu výstavby bude v úseku nutná úplná uzavírka, která si vyžádá zřízení náhradní dopravy MHD.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. září 2012. Stavební práce tak již byly započaty a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Zahájena souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově, v Kochově ul.
Vytištěno: 28.06.2017 12:32, www.svs.cz