Pro média a PR

Zahájena výměna poruchového ocelového vodovodu v Mostě, v ulicích Čs. armády a J. Š. Baara

Teplice, 17. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulicích Čs. armády a J. Š. Baara.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme téměř 70% z celkového ročního objemu na investice. Naším cílem je zajistit bezproblémové zásobování necelých dvou stovek obyvatel lokality pitnou vodou.“

Více o stavbě
:

Stávající ocelový vodovod průměru 80 mm v ulici Čs. armády byl uveden do provozu v roce 1952. Ocelový vodovod v ulici J. Š. Baara je z roku 1932. Řady jsou vedené v chodníku a komunikaci a zásobují vícepodlažní činžovní domy a vily. Jsou zkorodované, což je v několika posledních letech příčinou opakovaných poruch, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci.

V ulici Čs. armády bude ocelový řad nahrazen litinovým o průměru 80 mm v délce 255 metrů. V ul. J. Š. Baara bude ocelový řad nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm v délce 88 metrů. Na trase budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2012. Tentýž den byly zahájeny stavební práce, které mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do tří měsíců od předání staveniště. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájena výměna poruchového ocelového vodovodu v Mostě, v ulicích Čs. armády a J. Š. Baara
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz