Pro média a PR

Zahájení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v České Lípě, Příbramské ul.


Teplice, 18. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v České Lípě jednu z prvních letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Příbramské a Okružní ulici.


Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Před zahájením rekonstrukce kanalizace vždy prověřujeme stav souběžně vedeného vodovodu, abychom omezili opakované uzavírky a dopravní omezení, ale i investiční prostředky. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 600 připojených obyvatel.

Více o stavbě:


Původní kanalizace v Příbramské a Okružní ulici je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Je popraskaná a netěsnící, místy staticky porušená, prorůstají do ní kořeny. V její těsné blízkosti je veden vodovodní řad z roku 1975. Vodovod je značně inkrustovaný (zarostlý), což způsobuje při špičkových odběrech zakalení vody. Opakovaně dochází k jeho poruchám, což vede ke stížnostem připojených obyvatel.
V rámci investiční akce SVS dojde k výměně 186 metrů dlouhého úseku betonové kanalizace o průměru 400 mm za kameninu o stejném průměru. Kanalizace bude vedena ve stejné trase. Součástí stavby bude vybudování 12 nových revizních šachet. V rámci stejného výkopu dojde rovněž k výměně 152 metrů původního vodovodu z litiny o průměru 200 mm za odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměru 200 mm.Závěrem dojde k obnovení povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště koncem března 2012. Stavební práce byly zahájeny začátkem dubna a termín jejich dokončení je stanoven do 30. června 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 35,6 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v České Lípě, Příbramské ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz