Pro média a PR

Zahájení zkušebního provozu UV-lamp na několika úpravnách vody Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

Po zakončení instalace UV-lamp na několika úpravnách vody v majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) byl 15. února 2007 zahájen jejich zkušební provoz.

Moderní technologie ve výrobě pitné vody

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „UV-lampy představují moderní způsob desinfekce a nahradí z větší části ty sloučeniny chlóru, které se do pitné vody přidávají pro zajištění její bakteriální nezávadnosti, ale způsobují zhoršení jejích chuťových vlastností. Věřím, že instalace UV-lamp na úpravny vody nás v oblasti technologie staví na přední pozice mezi vodárenskými společnostmi působícími v České republice.“

V první řadě je kvalita

„V první řadě dbáme na úpravnách v majetku Severočeské vodárenské společnosti na kvalitu vyráběné pitné vody, kterou dodáváme více než 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Pro dosažení co nejlepších výsledků v rámci kvality vody předkládáme Severočeské vodárenské společnosti řadu doporučení na inovaci v oblasti technologií její výroby – a sem patří i UV-lampy,“ doplňuje Ing. Ondřej Beneš, generální ředitel Severočeských vodovodů a kanalizací a. s.

Více o technologii:

Severočeská vodárenská společnost přistoupila již v roce 2004 na úpravnách vody Souš a Jirkov
k instalaci zařízení pro desinfekci vody světlem v ultrafialové oblasti spektra. Tato zařízení produkují světelné paprsky (část spektra slunečního záření), které jsou schopné deaktivovat buňky mikroorganismů, vyskytujících se zejména v povrchových vodách. Použitím tohoto moderního způsobu desinfekce, hojně užívaného ve vyspělých státech světa, je možné omezit desinfekci sloučeninami chlóru na minimální úroveň. Po dobrých zkušenostech s provozem UV-lamp na výše uvedených úpravnách bylo Severočeskou vodárenskou společností společně s provozovatelem, Severočeskými vodovody a kanalizacemi, rozhodnuto o instalaci tohoto technologického stupně i na dalších úpravnách povrchové vody.
Do investičního plánu SVS na rok 2006 byly zařazeny úpravny vody Bedřichov (Liberecko), Souš (Jablonecko), III. Mlýn (Chomutovsko) a Chřibská (Děčínsko). Původní UV-lampa z úpravny vody Souš byla přesunuta na úpravnu vody Litvínov a Souš byla vybavena novými UV-lampami, lépe vyhovujícími kapacitě úpravny.
Dvě UV-lampy pro úpravny vody III. Mlýn a Chřibská jsou ve finančním objemu 10,632 milionů korun (bez DPH). Další dvě UV-lampy určené pro větší úpravny vody Souš a Bedřichov jsou v celkovém finančním objemu 15,657 milionu korun. Všechny UV-lampy byly nainstalovány do konce roku 2006, ale poté bylo ještě nutné přepojit chloraci, aby jí zkušební provoz nebyl ovlivňován. Zkušební provoz UV-lamp zahájený 15. února potrvá do 30. června 2007.

Více o vlastnické vodárenské společnosti - SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.109 km vodovodů, 3.237 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 156 čistíren odpadních vod, 1.051 vodojemů, 587 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,252 milionu obyvatel – z toho je 1,049 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,878 milionu na kanalizaci a 0,823 milionu na čistírny odpadních vod.

Více o provozní vodárenské společnosti - SčVK:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. jsou obratem druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiných společností provozuje tyto služby v okolí Prahy, okresech Sokolov a ve Špindlerově mlýně. Společnost má 1775 zaměstnanců a provozuje 59 úpraven pitné vody a 201 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., je členem skupiny Veolia Voda, která je největší společností na českém vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové úrovni. Zásobuje 4 mil. obyvatel a zaměstnává 6 000 osob.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájení zkušebního provozu UV-lamp na několika úpravnách vody Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:36, www.svs.cz