Pro média a PR

Zahájili jsme koordinačně náročnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, v Kamenické ulici

Teplice, 12. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, v Kamenické ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: “Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Obnova majetku, především zastaralých sítí, je naší prioritou, proto do ní letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Stavbu v Kamenické ulici budeme velmi bedlivě sledovat z hlediska dodržování časového harmonogramu prací, protože se bude realizovat za provozu. Jedná se totiž o dopravně velmi frekventovanou komunikaci I. třídy, kterou nelze zcela uzavřít.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační stoka a souběžně vedený vodovod v Kamenické ulici jsou již v nevyhovujícím technickém stavu, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci, ke které dojde úsporně v rámci jedné investiční akce. 

Pro kanalizaci bude použito potrubí z betonu profilu 600/900 mm a z kameniny vnitřního průměru 300 a 500 mm v celkové délce 806 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 150 a 200 mm v souhrnné délce 728,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Nedílnou součástí stavby bude vybudování provizorních přepojení na kanalizační síti v délce 167 metrů. Rekonstrukce bude prováděna v původní trase v otevřeném paženém výkopu, a to po kratších úsecích z důvodu minimalizace dopravního omezení. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště dne 22. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny nejpozději do 30. září 2015. 

SVS tak nyní zahájila práce na provizorních propojích. Vlastní rekonstrukce pak bude moci začít v březnu příštího roku, ale vše závisí od další koordinace s ŘSD. Naše stavba je koordinována se stavbou rekonstrukce silnice I/13 a rekonstrukce nového silničního mostu. Tyto rekonstrukce zajišťuje ŘSD. Dále bude stavba koordinována s rekonstrukcí plynovodů. Rekonstrukci plynovodu zajišťuje RWE. Probíhá tak zpřesňování harmonogramu prací. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). Momentálně přímo v Děčíně probíhají i další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žerotínově ulici, výstavba vodojemu a III. etapa rekonstrukce vodovodů v Děčíně - Letné. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme koordinačně náročnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, v Kamenické ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz