Pro média a PR

Zahájili jsme opravu vodojemu v Malečově

Teplice, 19. dubna 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Ústecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodojemu v Malečově.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V roce 2013 půjdou do obnovy našich sítí téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Naší prioritou jsou v této oblasti opatření pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Sem patří i stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu v Malečově.

Více o stavbě:

Stávající vodojem v Malečově je typový zemní montovaný vodojem o objemu 2 x 100 m3. Sestává ze dvou kruhových akumulačních nádrží, mezi nimiž je armaturní komora. Je ve špatném technickém stavu, s častým výskytem poruch. Jsou způsobeny jak stárnutím použitých materiálů a působením vnějších atmosférických vlivů, tak zejména vystavením vnitřních prostorů vysoké vlhkosti. Z pohledu současných předpisů se ukazují nedostatečné jak kvalita betonu, tak krytí výztuže, tepelně-izolační vlastnosti, větrání i vnitřní izolace. Poruchy nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na trvanlivost objektu.

Zahajovaná rekonstrukce vodojemu bude zahrnovat jak opatření stavební, tak technologická. Dojde ke 100% sanaci nádrží: bude opraveno poškozené zdivo, budou odstraněny a nahrazeny vnější a vnitřní omítky a použity omítky sanační, dojde k sanaci střešního pláště a nahrazení novou konstrukcí. Budou opraveny stávající neplnoplošné hydroizolační membrány stěn. Budou použity protikorozní ochranné nátěry, tepelné izolace, parozábrany, těsnění a odolné materiály plast či pozink pro žebříky, poklopy a dveře. K odvětrání akumulačních nádrží, vstupních komor, prostoru armaturní komory a manipulačního prostoru budou použita komplexní vzduchotechnická opatření.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. dubna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013. Dodávku pitné vody do spotřebiště nelze přerušit. Z tohoto důvodu je nutné provést rekonstrukci trubního vybavení v několika etapách.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic – včetně strategických – je pro tento okres letos 78 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy.  Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme opravu vodojemu v Malečově
Vytištěno: 24.06.2017 12:32, www.svs.cz