Pro média a PR

Zahájili jsme rekonstrukci kanalizace v Jablonci n. N., Rybářské ulici - ustanou zátopy přilehlých nemovitostí splašky

Teplice, 14. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Rybářské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale v tom narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace v Rybářské ulici vejčitého profilu 300/450 mm je neznámého stáří. Potrubí je dnes ve špatném technickém stavu, popraskané, zborcené a při deštích zatápí splašky přilehlé nemovitosti, proto SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm, a to v délce 112 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících čtyř kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce čtyř kanalizačních šachet. V ploše komunikace dotčené naší stavební činností provede SVS vrstvu vsypu 100 mm ABJ. Obnova povrchu vozovky v celé šířce ulice je vlastní investiční akcí města Jablonce.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. Zrekonstruovaný úsek kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod pro přibližně 20 připojených obyvatel.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. V Jablonci nad Nisou souběžně probíhají další investiční akce SVS v kategorii obnovy majetku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné, Rýnovické a Květinové ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme rekonstrukci kanalizace v Jablonci n. N., Rybářské ulici - ustanou zátopy přilehlých nemovitostí splašky
Vytištěno: 24.06.2017 12:25, www.svs.cz