Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci výtlačného řadu Stebno, Podlešín

Teplice, 10. dubna 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Ústecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci výtlačného řadu do vodojemu Podlešín.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V roce 2013 půjdou do obnovy našich sítí téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Rekonstruovaný výtlačný řad v Podlešíně zajistí do budoucna pravidelné zásobování pitnou vodou pro přibližně 510 obyvatel připojených obcí.“

Více o stavbě:


Stávající výtlačný vodovodní řad z čerpací stanice Podlešín je přívodním řadem do vodojemu Podlešín, který zásobuje obce Podlešín, Stebno a Milbohov. Byl uveden do provozu roku 1976. Je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný s častým výskytem poruch. Je veden jihozápadně od obce Podlešín v kopcovitém terénu a jeho trasa vede přes pozemky v soukromém vlastnictví. Vlivem konfigurace terénu dochází navíc při haváriích k vyplavování zeminy a k ujíždění svahu, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. 

Jedná se o výměnu stávajícího litinového výtlačného řadu o průměru 80 mm, která bude provedena částečně bezvýkopovou technologií s 9 startovacími a průběžnými bodovými výkopy pro technologii protlačování potrubí od čerpací stanice u zdroje k vodojemu Podlešín v celkové délce 594,4 m. Součástí řadu je armaturní komora, kde budou vyměněny všechny tvarovky a šoupátka, poklop a vstupní komín.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic – tj. včetně strategických – je pro tento okres letos 78 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci výtlačného řadu Stebno, Podlešín
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz