Pro média a PR

Zahájili jsme souběžnou rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v ul. Vítězství v Děčíně

Teplice, 28. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Děčíně další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci poruchové kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v ulici Vítězství.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V částečném souběhu s kanalizací z roku 1985 je veden vodovod z roku 1930. Jejich rekonstrukci provedeme úsporně v rámci jedné investiční akce.Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos směřujeme téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka vnitřního průměru 300 mm v ulici Vítězství odvádí odpadní vody z přilehlých obytných domů. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchová. V částečném těsném souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod vnitřního průměru 50 mm. Vlivem stáří je také ve špatném stavu, proto SVS rozhodla o jejich současné rekonstrukci. Kanalizační stoka a vodovodní řad jsou umístěny ve štěrkové cestě. 

Nově bude pro vodovod použito polyetylénové potrubí průměru 63 mm v délce 121,2 metrů. Kanalizační stoka bude rekonstruována v celkové délce 72,3 metrů. Bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti vodovodních a pěti kanalizačních přípojek na trase a zřízení nových revizních kanalizačních šachet. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba přispěje do budoucna k bezporuchovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 25 připojených obyvatel rekonstruovaného úseku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. září 2013, vlastní výkopové práce započaly 16. září 2016. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). Paralelně nyní v Děčíně probíhají další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Liberecké a Liliové ulici, III. etapa rekonstrukce vodovodu Děčín – Letná, výstavba vodojemu Děčín – Letná.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme souběžnou rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v ul. Vítězství v Děčíně
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz