Pro média a PR

Zahájíme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mimoni, Vrchlického ul.


Tisková zpráva, 14. března 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Mimoni další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Vrchlického ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Trvale usilujeme o zlepšování stavu našeho infrastrukturního majetku, vodovodních a kanalizačních sítí. Tato stavba, kdy v rámci jednoho výkopu vyměníme kanalizační i vodovodní potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 55 připojených obyvatel.“
 
Více o stavbě:

Původní kanalizace ve Vrchlického ulici z roku 1927 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, značně zkorodovaná a netěsnící. V její těsné blízkosti je veden vodovodní řad. Při rekonstrukci kanalizace je velká pravděpodobnost jeho narušení, protože v této lokalitě se vyskytují sypké nesouvislé zeminy.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně 256 metrů dlouhého úseku betonové kanalizace o průměru 400 mm za kameninu o průměru 300 mm. Kanalizace bude vedena ve stejné trase. Součástí stavby bude vybudování osmi nových revizních šachet a přepojení 14 stávajících kanalizačních přípojek. V rámci stejného výkopu dojde rovněž k výměně 271 metrů původního vodovodu z polyetylénu průměru 90 mm za odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o stejném průměru. Přepojeno přitom bude 15 stávajících vodovodních přípojek. Závěrem dojde k obnovení povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 20. března 2012. Stavební práce budou zahájeny 2. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 15 staveb za celkových 35,6 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájíme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mimoni, Vrchlického ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz