Pro média a PR

Zahajujeme 2. etapu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N., v ul. Rýnovická a Větrná

Teplice, 24. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další plánovanou investiční akci – druhou etapu loni zahájené rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné ulici a okolí.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Prostředky se snažíme vynakládat maximálně efektivně, proto v Jablonci nad Nisou provádíme současnou rekonstrukci poruchových úseků kanalizace i vodovodu. Nové úseky vodovodu a kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 320 připojených obyvatel. Stavbu jsme museli rozložit do dvou etap, aby proběhla koordinovaně s výstavbou plynovodu.“

Více o stavbě:

Původní betonová kanalizační stoka vejčitého profilu 300/450 mm ve Větrné ulici má délku 220 metrů a v ul. Petra Bezruče délku 166 metrů. Stoky uvedené do provozu roku 1900 byly ve velmi špatném stavu – beton potrubí byl popraskaný a vymletý, spoje netěsnily a profil se bortil, takže docházelo k nežádoucím nátokům balastních vod. Původní vodovod z roku 1970 v ulicích Větrná, Rýnovická, Petra Bezruče a 28. října průměru 250 mm byl z nekvalitní litiny. Byl značně inkrustovaný (více než 30%) a opakovaně poruchový. V souběhu s ním byl veden litinový vodovodní řad průměru 80 mm ve Větrné ulici v délce 75 metrů a v ul. Petra Bezruče v délce 160 metrů. Oba řady byly uvedeny do provozu roku 1924.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 300 mm, a to v celkové délce 385 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito litinové potrubí průměru 250 mm v souhrnné délce 802 metrů. Přepojeny budou i stávající vodovodní přípojky. Dojde ke zrušení původních vodovodních řadů průměru 80 mm a přepojení původních přípojek k rekonstruovanému řadu průměru 250 mm, při prodloužení délky přípojek. 

Investorem rozsáhlé stavby je SVS. Stavební práce byly z důvodu koordinace se stavbou plynovou ve Větrné ulici rozděleny do dvou etap. V první etapě v období červenec – říjen 2012 proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích 28. října a Petra Bezruče. Ve druhé etapě v období duben – říjen 2013 nyní dochází k rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Rýnovická a Větrná. Závěrem stavby dojde k obnově povrchu komunikace a chodníku v rozsahu dotčeném stavbou. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahajujeme 2. etapu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N., v ul. Rýnovická a Větrná
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz