Pro média a PR

Zahajujeme III. etapu rekonstrukce vodovodů v Děčíně - Letné vč. rek. kanalizace v ul. Řecká a Bukurešťská

Teplice, 12. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na v Děčíně další letošní plánovanou investiční akci - III. etapu rekonstrukce vodovodů v městské části Letná, vč. rekonstrukce kanalizace v ulicích Řecká a Bukurešťská.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Cílem rozsáhlé stavby SVS v Děčíně je zajistit pro obyvatele městské části Letná pravidelné zásobování pitnou vodou v dostatečném množství. Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však potřebovali na obnovu prostředků mnohem víc.“ 

Více o stavbě:

Původní vodovodní řady v děčínské městské části Letná pocházejí ze začátku 20. století. Jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu, inkrustované a nedostatečně kapacitní. Dochází k častým poruchám, ke zhoršenému a nestabilnímu zásobování vodou, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Řady jsou uloženy v komunikacích s asfaltobetonovým povrchem. 

Celkem bylo na Letné určeno k postupné výměně 3375 metrů vodovodní sítě. Rekonstrukce vodovodu ve čtvrti Letná byla rozdělena do tří etap, které respektují ucelené části dané lokality. První etapa proběhla v období květen – prosinec 2007 a v jejím rámci se uskutečnila rekonstrukce téměř 1390 m vodovodních řadů v ulicích Moskevská, Sofijská, Albánská a Poděbradská. Druhá etapa zahrnovala v období srpen – prosinec 2009 rekonstrukci vodovodu ve Varšavské ulici a Klostermannově ulici v souhrnné délce 515 metrů. 

Třetí a nejrozsáhlejší etapa rekonstrukce se nyní zahajuje. V jejím rámci dojde k výměně vodovodů v části ulice Sofijská, v ulicích Slovanské, Slezské, U Pramene, Bukurešťské a Řecké - celkem jde o 2283 metrů řadů. Vesměs bude použito potrubí z tvárné litiny, protože v lokalitě jsou nepříznivé geologické poměry a konfigurace terénu (svažitost). V délce 625,5 metrů bude použito potrubí průměru 200 mm, v délce 574,5 metrů průměru 150 mm, v délce 942,6 metrů průměru 100 mm a v délce 140 metrů průměru 80 mm. Součástí stavby je přepojení všech 57 stávajících vodovodních přípojek na trase. 

V souběhu s vodovodním řadem v ulicích Řecká a Bukurešťská je vedena kameninová kanalizace, která zde bude v délce 89 metrů rovněž zrekonstruována. Použije se opět kamenina průměru 300 mm. Přepojeny budou také stávající kanalizační přípojky na trase. 

Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 29. týdnu 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahajujeme III. etapu rekonstrukce vodovodů v Děčíně - Letné vč. rek. kanalizace v ul. Řecká a Bukurešťská
Vytištěno: 24.06.2017 12:34, www.svs.cz