Pro veřejnost

Data pro tvorbu ÚAP

Poskytování dat pro tvorbu územně-analytických podkladů (ÚAP)

Podle zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech jsou vlastníci provozované infrastruktury povinni poskytnout údaje pro tvorbu územně-analytických podkladů.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zmocnila Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK) Smlouvou o spolupráci při pořizování, správě a využívání dat geografického informačního systému (GIS) vodohospodářské infrastruktury k předávání dat vlastníka technické infrastruktury.

Společnost SčVK Vám v rámci výše uvedených povinností poskytne data týkající se provozované technické infrastruktury, a to pro sledované jevy č.: 67, 44, 68, 69, 70, 82 podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500 / 2006 Sb.

Data Vám budou poskytována prostřednictvím webového portálu: https://uap.scvk.cz/GEOMFolder/gfMain.jspx

Aplikace je dostupná pouze oprávněným uživatelům na základě uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo bude zasláno Vámi nadefinovaným uživatelům elektronickou poštou.  O změně oprávněné osoby nás neprodleně informujte. Součástí aplikace je návod k použití.

Rozsah předávaných dat je dán územím Vaší působnosti. Předaná data jsou v souřadnicovém systému JTSK, výkres v grafickém editoru Microstation v7 (formát dgn). Součástí dat je předávací protokol (pasport.pdf) a struktura výkresů (popis.xls)

Veškeré Vaše dotazy posílejte prosím na info@scvk.cz.

____________________________

V případě požadavků nad rámec výše uvedeného zmocnění provozovatele se obracejte na Ing. Ivo Barabáše (ivo.barabas@svs.cz), odbor správy majetku SVS a. s. (garantem této agendy byl do 31. 12. 2011 Ing. David Furst).

Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz