Pro veřejnost

Bakalářské studium v Litvínově

Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále SVS) usilovně pečuje o rozvoj společnosti. Strategické plánování, které uplatňujeme je náročná metoda.

Uplatňování nových technologií při úpravě pitné vody, řízené odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod a dispečerské řízení distribuce vody vyžaduje vyšší úroveň znalostí pro pracovníky, kteří tyto technologie navrhují, realizují a řídí. Rovněž tak hospodaření vodou v tocích (vzpomeňme na letošní povodně) vyžaduje prohloubení teoretických vědomostí.

Další pokrok v informačních technologiích vyžaduje pracovníky teoreticky vzdělané, aby prostředky informační techniky využívali, alespoň na 30%.

Analytická data, tolik potřebná pro pracovníky rozvojových odborů vodohospodářských společností, se dají získat jen prostřednictvím vzdělaných lidí ve všech vodohospodářských oborech.

Zjistili jsme, že střední vzdělání nestačí, pokud chceme lépe řídit nové organizace tvůrčím způsobem.

To ostatně bylo hlavním důvodem, proč se sešli ředitelé podniků Povodí Ohře, Povodí Labe, Severočeských vodovodů a kanalizací a SVS s vedením Scholy Humanitas v Litvínově a domluvili se na nutnosti založit vyšší odbornou školu s vodohospodářskou problematikou.

Město Litvínov nebylo voleno náhodně, protože málokterá obec je zřizovatelem vlastní střední školy a někteří zakladatelé si byli blízcí při činnosti v řadách Ekofora pánevní oblasti.

Po přípravných jednáních s ČVUT Praha, VŠHT Praha, VŠCHT Pardubice a VÚT Brno bylo rozhodnuto oslovit Univerzitu J.E.Purkyně v Ústí n.L.

Toto rozhodnutí se ukázalo velmi prozíravým a pedagogové tamější fakulty životního prostředí vypracovali profil studia, osnovy a přihlásili celý projekt k akreditaci na Ministerstvo školství. Příprava projektu trvala téměř rok. Akreditační pracoviště žádost posoudilo a v červnu letošního roku schválila komise projekt bakalářského studia inženýrská ekologie - vodní hospodářství.

Město Litvínov projednalo odkup provozní budovy od Severočeské energetiky Děčín a SVS budovu pro město zakoupila.

Tak byly vytvořeny předpoklady pro zahájení studia. V září proběhly přijímací pohovory a prvních 60 účastníků zahájilo první semestr vodohospodářské výuky na specializované škole v severních Čechách.

Byly vytvořeny dlouhodobé předpoklady pro trvalý rozvoj vodního hospodářství zejména v severních Čechách. Vodní hospodářství má možnost zkvalitnit činnost na severu Čech a posílit tento krásný a důležitý obor lidské činnosti.

Autor: ing. František Pácalt


home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Bakalářské studium v Litvínově
Vytištěno: 24.06.2017 12:34, www.svs.cz