Pro veřejnost

Cena vodného a stočného pro rok 2003

Každoročně je na závěr roku věnována zásadní pozornost ceně vodného a stočného pro příští rok. Z tohoto důvodu probíhala celá řada jednání managementů společností Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále SVS) a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále SčVK), představenstva SVS a SčVK a dozorčích rad SVS a SčVK, na kterých je jako hlavní bod jednání projednávána cena vodného a stočného pro rok 2003.

Management společnosti SVS na svém jednání konaném 2.10. 2002 s potěšením konstatoval, že poprvé v historii projednávání ceny vodného a stočného na příští rok je uvažováno v roce 2003 s nárůstem prodeje pitné vody oproti roku 2002 o 1,8 mil.m3 a prodej pitné vody je v roce 2003 předpokládán v objemu 65,8 mil. m3. Rovněž u vody odkanalizované v roce 2003 je uvažováno s nárůstem oproti roku 2002 o 1,3 mil. m3 a prodej odkanalizované vody je v roce 2003 uvažován ve výši 58,8 mil. m3.

Tento nárůst prodeje pitné a odkanalizované vody má zásadní vliv na celkový nárůst ceny vodného a stočného v roce 2003.

Management společnosti na svém jednání rovněž konstatoval, že při stanovení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2003 byla rovněž dodržena podmínka meziročního nárůstu nájemného z pronajatého majetku ve prospěch SVS. Management SVS odsouhlasil vliv změny legislativních dopadů do kalkulované ceny vodného a stočného pro rok 2003, tj. dopady z titulu zpoplatnění podzemních vod, nárůstu nákladů na likvidaci odpadů a zvýšení poplatků za vypouštění odpadních vod. Tyto změny legislativy mají dopad do zvýšení nákladů na výrobu pitné a odkanalizované vody v celkové výši 54,3 mil. Kč. Nárůst ostatních nákladů v ceně vodného a stočného pro rok 2003 považuje management SVS jako minimální, související s nárůstem prodeje pitné a odkanalizované vody.

Na základě těchto skutečností předložil management SVS návrh ceny vodného a stočného k projednání v představenstvu SVS. Představenstvo SVS na svém jednání konaném dne 21. 10. 2002 návrh ceny vodného a stočného odsouhlasilo a předložilo tento návrh dozorčí radě společnosti ke schválení.

Dozorčí rada SVS na svém jednání konaném dne 11.11. 2002 posoudila na základě článku 34 odst. 5 písmena g stanov společnosti návrh ceny vodného a stočného pro rok 2003 a odsouhlasila, aby představenstvo SVS stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2003 ve výši 41,48 Kč/m3 včetně DPH v akcionářských obcích.

Představenstvo SVS na svém jednání konaném dne 18.11.2002 na základě usnesení dozorčí rady SVS č. 28/2002 k ceně vodného a stočného pro rok 2003, stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2003 takto:

  Cena bez DPH Cena s DPH
vodné   22,16 Kč/m3       23,27 Kč/m3
stočné   17,34 Kč/m3   18,21 Kč/m3
Cena celkem pro rok 2003   39,50 Kč/m3   41,48 Kč/m3

Takto stanovená cena vodného a stočného pro rok 2003 představuje nárůst ceny o 6,18% v absolutním vyjádření 2,30 Kč/m3, tj. 0,002 haléře na jeden litr pitné a odkanalizované vody. Stanovená cena vodného a stočného pro rok 2003 pro spotřebitele Libereckého a Ústeckého kraje se pohybuje na průměrné ceně vodného a stočného pro rok 2003 v České republice. Stanovená cena vodného a stočného pro rok 2003 byla vyhlášena na setkání hlavních akcionářů SVS.

Autor: ing. Petr Dluhoš

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Cena vodného a stočného pro rok 2003
Vytištěno: 26.07.2017 00:36, www.svs.cz