Pro veřejnost

Příprava investiční akce Hrob pro zásobování vodou na Teplicku

Severočeská vodárenská společnost a. s. rozhodla o zintenzivnění postupu při přípravě investiční akce Hrob - přeložka přivaděče Háj - Střelná.

Stávající přívodní řad Háj - Střelná je uložen v lokalitě starého důlního díla dolu Otakar. Jedná se o území bez aktivní důlní činnosti, postupem času se však dostalo do vlivu již ukončené důlní činnosti v těsném sousedství. Svahy lomu se projevují nestabilitou a v roce 2002 vlivem nepříznivých klimatických podmínek a záplav došlo v místě uložení řadu k posunu svahu. Zvýšilo se tím riziko havárie přívodního řadu, který zásobuje Flájskou oblast s cca 90.000 obyvateli.

Severočeská vodárenská společnost proto navrhuje provést přeložku přívodního řadu Háj - Střelná mimo hranici dobývacího prostoru, v souběhu se stávající trasou plynovodu. Bude to znamenat prodloužení vodovodní sítě o přibližně 540 metrů. Kapacita dodávek pitné vody zůstane zachována na stávající úrovni 2,099 mil. m3 ročně.

Jedná se o náhradě škody s firmou Severočeské Doly Chomutov a. s., protože ke škodě došlo v důsledku bývalé hornické činnosti. Byl již podán podnět k "odstranění ekologických škod v Ústeckém kraji v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací" u mezirezortní komise. Cílem je získat co nejdříve finanční prostředky z báňského fondu a v návaznosti na to zahájit práce nejpozději začátkem roku 2005. Předpokládaný termín ukončení výstavby je rok 2005. Celkové investiční náklady akce jsou vyčísleny na 15,128 milionu Kč.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: "Optimální by bylo získat finanční prostředky a návazně zahájit stavební činnost ještě letos, protože jde o zajištění bezproblémového zásobování 90.000 obyvatel Teplicka pitnou vodou."

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Příprava investiční akce Hrob pro zásobování vodou na Teplicku
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz