Pro veřejnost

Průmyslové zóny

Na přední místo v zájmu rozvoje měst se dostaly rozvojové (průmyslové) zóny. Severočeská vodárenská společnost a.s. si je vědoma důležitosti této věci pro rozvoj měst i celého regionu, stejně jako pro podnikatelskou činnost Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., kde zóny mohou přispět ke stabilizaci odběru vody. Ve snaze vyjít vstříc potřebám akcionářů se orgány společnosti zabývaly možnostmi spoluúčasti Severočeské vodárenské společnosti a.s. Bylo rozhodnuto, že tam kde město dle existujících možností získá dotace a přistoupí k realizaci perspektivní a řádně připravené rozvojové (průmyslové) zóny, bude se Severočeská vodárenská společnost a.s. podílet těmito způsoby:

  • poskytováním odborných rad a doporučení pro přípravu a výstavbu vodohospodářské struktury
  • poskytováním kapacity svých dceřiných společností pro projektové a inženýrské práce
  • poskytnutím finanční částky až do výše 30% nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu, nejvýše však 8 milionů Kč pro rozvojovou (průmyslovou) zónu
  • převzetím vodohospodářské infrastruktury do svého majetku, včetně dešťové kanalizace

Finanční prostředky mohou být poskytnuty za těchto podmínek:

  • Severočeská vodárenská společnost a.s. bude přizvána k přípravě rozvojové (průmyslové) zóny
  • vodohospodářské řešení a stavby budou odpovídat stavu obvyklému v Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozování bude dohodnuto se Severočeskými vodovody a kanalizacemi
  • investor bude mít zajištěno financování tak, aby stavba mohla být řádně dokončena
  • bude smluvně zajištěno předání vodohospodářské infrastruktury do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Představenstvo a dozorčí rada společnosti schválily postup kontraktačního řešení této otázky mezi společností a jednotlivým akcionářem a všichni akcionáři byli o možnosti podílení se Severočeské vodárenské společnosti a.s. na financování rozvojových (průmyslových) zón informováni na okresních setkáních akcionářů, na setkání hlavních akcionářů i na valné hromadě společnosti.

V organizační struktuře Severočeské vodárenské společnosti a.s. patří rozhodování o průmyslových zónách do kompetence představenstva. Pro rok 2002 bylo pro tento účel vyčleněno z prostředků společnosti 32 miliónů Kč a po posouzení představenstvem, byly odsouhlaseny příspěvky na tyto akce: "Liberec- průmyslová zóna Jih", "Ústí nad Labem - průmyslová zóna Předlice", "Klášterec nad Ohří - průmyslová zóna", "Most - průmyslová zóna Joseph" a "Rumburk - průmyslová zóna".

Podle postupu přípravy a výstavby jednotlivých zón bylo během roku představenstvem společnosti rozhodnuto, že příspěvek na průmyslovou zónu v Rumburku bude přesunut na rok 2003 a místo toho bude v roce 2002 poskytnut příspěvek na průmyslovou zónu v Kadani. V současné době jsou příspěvky pro Liberec a Klášterec nad Ohří zaplaceny u Ústí nad Labem, Mostu a Kadaně je platba před realizací.

V přípravě plánu na rok 2003 se s příspěvky na rozvojové (průmyslové zóny) počítá opět ve výši 32 miliónů Kč. Při přípravě aktualizace podnikatelského záměru Severočeské vodárenské společnosti a.s. byla do tohoto materiálu problematika rozvojových (průmyslových) zón zakomponována.

Autor: Mgr. Jan Bistranin


Vytištěno: 20.07.2017 20:36, www.svs.cz