Pro veřejnost

Rekonstrukce kanalizace v Děčíně postupuje

Severočeská vodárenská společnost a. s. při rekonstrukci kanalizační sítě v Děčíně ohlašuje zahájení další fáze prací, které probíhají o víkendech, a to zejména v nočních hodinách.

Již od 1. března 2004 se setkávají v Děčíně v Teplické ulice motoristé s omezeným provozem. Snížená rychlost, světelné semafory, práce na silnici a stavební stroje zde komplikují každodenní dopravní provoz. Byla zde zahájena rekonstrukce cca 500 metrů dlouhého úseku kanalizace.

V podzemí pod komunikací Teplická, v hloubkách od šesti do devíti metrů, se nachází gravitační stoka vejčitého profilu o rozměrech 500/750 mm, vybudovaná ve 20. letech minulého století. Za období jejího využívání pro odvod splaškových vod doznala stoka výrazných změn k horšímu a bylo nutné zahájit její rekonstrukci. V průběhu roku 2003 se hledalo takové řešení, aby nedošlo k enormnímu zásahu do komunikace otevřeným výkopem, což by představovalo úplné vyloučení provozu v Teplické ulici. Investor Severočeská vodárenská společnost a. s. se proto spojil s představiteli Města Děčína a došli k postupu, který minimálně zasahuje do dopravy ve městě.

Na trase jsou vybudované tři nové kanalizační šachty, které umožňují provést opravu vnitřní části stoky bezvýkopovou technologií. Nejdříve však musí být ve vnitřku stoky provedeny tzv. zednické opravy poškozených betonů. Pracovníci na povrchu sice zdánlivě nevyvíjejí činnost, ale jsou na místě proto, aby jistili své kolegy, kteří pracují ve stísněných prostorách staré stoky.

V současné době jsou ukončeny přípravné práce pro vložkování kanalizačního potrubí. Tato metoda spočívá v technologii RE-LINER, kdy se do sanovaného potrubí zatahuje plstěný rukáv ušitý podle profilu potrubí, který je nasycen polyesterovou pryskyřicí. Po zahřátí a následném vytvrdnutí se uvnitř potrubí vytvoří nosná skořepina, které umožní užívat stoku po další desítky let.

Proces zatahování vložky do potrubí se provádí o víkendech, a to zejména v nočních hodinách, kdy je provoz na Teplické ulici minimální. Odborný dozor nad těmito pracemi provádějí odborníci z útvaru investic Severočeských vodovodů a kanalizací Teplice. Veškeré práce včetně úklidu vozovky budou ukončeny do 20. dubna 2004.

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Rekonstrukce kanalizace v Děčíně postupuje
Vytištěno: 26.07.2017 00:44, www.svs.cz