Pro veřejnost

Severočeská vodárenská společnost oznámila novou cenu vodného a stočného pro rok 2004

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. - po posouzení v dozorčí radě - schválilo předložený návrh ceny vody v roce 2004 pro svůj region. Cena vody bude ve výši 41,86 Kč/m3 (bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2003 nárůst o 5,97%.

Zásadní vliv na stanovení cen vodného a stočného má prodej pitné vody a realizace odkanalizované vody. V kalkulaci pro cenu vodného a stočného pro rok 2004 je uvažováno s prodejem pitné vody ve výši 66.500 tis. m3, tj. s nárůstem oproti roku 2003 ve výši 700 tis. m3. U vody odkanalizované je uvažováno s realizací ve výši 56.600 tis. m3, tj. s poklesem oproti roku 2003 o 2.200 m3. Do ceny vodného a stočného se samozřejmě promítnou i vlivy legislativních dopadů, co se týče zpoplatnění podzemních vod, nárůstu nákladů na likvidaci odpadů a zvýšení poplatků za vypouštění odpadních vod. Další položkou, která se do ceny vodného a stočného promítá, je nájemné z majetku Severočeské vodárenské společnosti pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím. Pro rok 2004 byla dodržena podmínka meziročního nárůstu tohoto nájemného, jež vychází z nárůstu majetku společnosti v rámci investiční výstavby. Stručně řečeno: Do ceny vodného a stočného se logicky promítá i ten fakt, nakolik vodárenská společnost ve svém regionu investuje do výstavby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. K výše uvedeným položkám, jež ovlivňují cenu vodného a stočného, se totiž musí připočíst odpisy, aby byla umožněna reprodukce a obnova majetku společnosti.

  Cena bez DPH Kč/m3     Cena včetně DPH Kč/m3
Voda pitná 23,25 24,41
Voda odkanalizovaná 18,61 19,54

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

41,86

43,95

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, k tomu ještě dodává: "Chceme při této příležitosti ubezpečit naše zákazníky, že případy, ke kterým došlo nedávno v naší společnosti a jsou dosud v řešení, tedy kauza zpronevěry finančních prostředků společnosti a pokuta udělená Finančním úřadem, nemají žádnou spojitost a vliv na stanovení ceny vodného a stočného. Do ceny se promítají výhradně jasně vymezené, výše uvedené položky."

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993.

Její roční objem výstavby v oblasti vodohospodářské infrastruktury (vodovodní a kanalizační sítě, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod) je více než jedna miliarda Kč. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu, dotacemi z Phare a Ministerstva životního prostředí SRN. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím. Jde celkem o 7.605 km vodovodů, 2.718 km kanalizačních sítí, 46 úpraven vody, 138 čistíren odpadních vod, 885 vodojemů a 547 čerpacích stanic.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 455 severočeských měst a obcí, jednu akcii se zvláštními právy drží stát. Severočeská vodárenská je největší vodárenskou společností v Čechách, protože její region pokrývá podstatnou část Libereckého a Ústeckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 7.400 km 2 (tedy 12% plochy státu), kde žije 1,2 milionu obyvatel.

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Severočeská vodárenská společnost oznámila novou cenu vodného a stočného pro rok 2004
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz