Pro veřejnost

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod v Českém Dubu

Severočeská vodárenská společnost zahájila další plánovanou investiční akci v libereckém regionu, konkrétně rekonstrukci čistírny odpadních vod v Českém Dubu.

Jedná se o akci zařazenou do investičního plánu společnosti na rok 2004. Do konce května přicházely nabídky v rámci soutěže na výběr dodavatele, která byla vyhlášena v dubnu 2004. Byla vybrána nabídka firmy Severočeská stavební a. s. z Ústí nad Labem s cenou 15,298 mil. korun bez DPH. S uvedenou firmou byla začátkem září uzavřena smlouva o dílo. Ve středu 8. září dojde k předání staveniště a budou zahájeny stavební práce. Stavba má být realizována do 31. 8. 2005. Jedná se rekonstrukci čistírny odpadních vod se změnou technologie tak, aby vyhovovala české i evropské legislativě. Nová kapacita čistírny odpadních vod je navrhována 2050 EO (ekvivalentních obyvatel - jednotka oborově zavedená ve vodárenství).

Původně byla čistírna odpadních vod v majetku podniku Autozávodu Český Dub. Byla vybudována jako čistírna průmyslová a bylo na ní čištěno jedno českodubské sídliště. SVS ji odkoupila již v roce 2002 z důvodu výhodnosti jejího umístění. Záměrem je přebudovat uvedenou čistírnu na centrální čistírnu odpadních vod města, v návaznosti na probíhající výstavbu a rekonstrukci kanalizace a plánované zrušení druhé lokální čistírny, technologicky zastaralé a s malou kapacitou.

V souvislosti se zahájenou rekonstrukcí čistírny odpadních vod již probíhá výstavba a rekonstrukce kanalizace v Českém Dubu. Ta je zařazena do programu SVS - řešení vyhovujícího odkanalizování v sídlech mezi dvěma až pěti tisíci obyvateli. Předpoklad dokončení je letos. Jedná se o cca tři kilometry kanalizačních stok, celkový náklad akce je kolem 29 mil. Kč (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: "Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod a směrnice EU požaduje čistírny odpadních vod pro všechny obce nad dva tisíce obyvatel. Rekonstrukce českodubské čistírny s výstavbou a rekonstrukcí kanalizace představují pro Český Dub skutečně komplexní řešení."

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Severočeská vodárenská společnost zahájila
Vytištěno: 25.07.2017 18:38, www.svs.cz