Pro veřejnost

Severočeská vodárenská společnost zrealizovala mezinárodní projekt na ochranu životního prostředí

Severočeské vodárenské společnosti a. s. se za pomoci Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo (dále jen BMU) podařilo uskutečnit mezinárodní projekt "Sanace a zvýšení kapacity čistíren odpadních vod Most - Chánov a Teplice - Bystřany", který významným způsobem přispívá ke snížení přeshraniční zátěže životního prostředí, obzvláště ke snížení znečištění řeky Labe. Projekt probíhal v letech 2000-2003 a včera byl završen zahájením provozu zrekonstruované čistírny odpadních vod v Mostě - Chánově.

BMU zajistilo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále jen SVS) na výše uvedený projekt investiční příspěvek a příspěvek na úroky z úvěru z prostředků spolkového rozpočtu. Investiční příspěvek byl použit na financování technologické části staveb dodané v rámci projektu do České republiky. Připočteme-li ke shora uvedeným nákladům inženýrsko-projektovou činnost a ostatní náklady, které společnost v souvislosti s realizací těchto subprojektů vynaložila, dostáváme se k celkovým investičním nákladům projektu ve výši 12,550 milionů EUR. Přitom na rekonstrukci čistírny Most - Chánov bylo vynaloženo 5,33 mil. EUR (z toho 1,695 mil. EUR z prostředků SVS), na rekonstrukci čistírny Teplice - Bystřany 6,195 mil. EUR (z toho 2,495 mil. EUR z prostředků SVS).

Ing. David Votava, pověřený řízením SVS, dodává: "Jedná se o naši největší investiční akci v tomto roce, která významně přispěje ke zkvalitnění životního prostředí v přeshraničním měřítku."

Zahájení provozu rekonstruované čističky v Mostě - Chánově byli přítomni rovněž paní Simone Probst, Staatssekretärin při Spolkovém ministerstvu pro ochranu životního prostředí a bezpečnost reaktorů SRN a Ing. Tomáš Novotný za Ministerstvo životního prostředí ČR. U příležitosti slavnostního zahájení provozu zrekonstruovaných čistíren došlo k podpisu dvou dohod, týkajících se využití alternativních zdrojů energie v regionu, konkrétně projektu "Větrná farma Loučná" s výkonem 3 x 0,6 MW - mezirezortní dohody mezi BMU a MŽP a dohody o profinancování projektu mezi investorem Green Lines s. r. o. a německou bankou KfW.

Čistírna odpadních vod Most - Chánov zpracovává převážně městské odpadní vody produkované ve městě Most. Jde o čistírnu z roku 1975, která byla již několikrát po stránce technologií modernizována. Výsledkem poslední zásadní rekonstrukce bude její vyšší kapacita 63 000 EO (ekvivalentní obyvatel - oborově zavedená jednotka). Čistírna nyní musí odstraňovat dusíkaté znečištění a fosfor a trvale plnit předepsané limity. Rekonstrukce probíhala po celou dobu za provozu tak, že jedna polovina čistírny byla v provozu a na části druhé probíhala rekonstrukce.

Čistírna odpadních vod Teplice - Bystřany byla do provozu uvedena rovněž v roce 1975. Čistírna zpracovává převážně městské odpadní vody produkované ve městě Teplice. Je navržena pro kapacitu 110 000 EO a po ukončení rekonstrukce musí odstraňovat dusíkaté znečištění a fosfor a trvale plnit předepsané limity. Rekonstrukce probíhala po celou dobu za provozu. Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce byla stavba rozdělena na 13 provozních celků, realizovaných postupně podle harmonogramu.

Foto: zleva Ing. Tomáš Novotný (Ministerstvo životního prostředí ČR), paní Simone Probst (Staatssekretärin při Spolkovém ministerstvu pro ochranu životního prostředí a bezpečnost reaktorů SRN) a pan Petr Skokan (Severočeská vodárenská společnost a.s.)

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Severočeská vodárenská společnost zrealizovala mezinárodní projekt na ochranu životního prostředí
Vytištěno: 26.07.2017 00:43, www.svs.cz