Pro veřejnost

Strategické investice Severočeské vodárenské společnosti ke splnění požadavků EU do roku 2010: Potřeby versus zdroje

Severočeská vodárenská společnost a. s. avizuje zásadní nesoulad mezi potřebami strategických investic v oblasti vodohospodářské infrastruktury do roku 2010 a v tuto chvíli reálnými zdroji.

Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod. Směrnice EU požaduje čistírny odpadních vod pro všechny obce nad dva tisíce obyvatel a u měst nad deset tisíc obyvatel účinnější biologické čištění odpadních vod. Čistírny odpadních vod musí proto projít v nejbližších letech nákladnými a rozsáhlými rekonstrukcemi. Jejich technologie z druhé poloviny 20. století nejsou schopné z odpadních vod eliminovat některé látky. Po modernizaci musí po roce 2010 odstranit i dusík a fosfor, jinak budou následovat sankce.

V regionu působnosti SVS, tedy v rámci Libereckého a Ústeckého kraje, bude nutné investovat do modernizací a výstavby nových čističek a kanalizačních sítí celkem cca 9,4 miliardy korun. Zdroje SVS, jež budou k dispozici, se odhadují ve výši cca 3,7 miliardy Kč. Jde o prostředky získávané z pronájmu vodovodní infrastruktury, vycházejí tedy z ceny vodného a stočného, přičemž se uvažuje s nárůstem ceny odpovídajícím meziročnímu zvýšení o přibližně 5%.

Formy, jak získat zbývající prostředky, jsou následující:

  1. Na projekty zařazené do programů SVS bude SVS žádat dotace od státu (např. ze Státního fondu životního prostředí) a z fondů EU (např. Kohezní fond).
  2. Na projekty nezařazené do programů SVS obce mohou podávat žádosti o dotace z fondů EU, a to prostřednictvím účelových sdružení obcí, resp. jejich projektů tak, aby souhrnná výše investice přesáhla 10 milionů eur (podmínka EU).
  3. Komerční úvěry - jež by však rozpočty SVS, případně obcí a měst v příštím období příliš zatížily.

V současnosti jsou již v přípravě SVS projekty s žádostí o dotace EU ve výši cca 2,2 miliardy Kč. Jsou to: Integrovaný projekt "Lužická Nisa" v Libereckém kraji (celkové náklady cca 900 mil. Kč), dále jsou připravovány dva projekty s názvy "Dolní Labe" (cca 820 mil. Kč) a "Čistá Ploučnice" (cca 491 mil. Kč), tzn. v každém z krajů jeden. Lze očekávat - podobně jako v řadě předchozích akcí - že dotace z prostředků EU může dosáhnout až 60% uznatelných nákladů.

Petr Skokan, předseda představenstva, doplňuje: "Severočeská vodárenská společnosti má dostatečné zkušenosti v oblasti přípravy projektů dotovaných EU. Zároveň si je vědoma náročnosti procesu podávání žádostí o dotace EU obcemi. Vyjadřujeme proto ochotu pomáhat svým akcionářům při přípravě jejich projektů podle bodu 2 tak, aby se zamezilo nežádoucímu prodlení při podávání žádostí o dotace."

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Strategické investice Severočeské vodárenské společnosti ke splnění požadavků EU do roku 2010: Potřeby versus zdroje
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz