Pro veřejnost

Úpravy podnikatelského záměru společnosti na období 2001 až 2005

Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále SVS) na svém jednání v červnu 2000 schválila Podnikatelský záměr společnosti na období 2001 až 2005. Materiál byl členěn do následujících kapitol:

 • Východiska a předpoklady.
 • Předpokládaný vývoj vodného a stočného.
 • Strategické investice společnosti v letech 2001 až 2005.
 • Prioritní stavby společnosti s plánovanou realizací v období 2001 až 2005.
 • Další podnikatelská činnost společnosti.

Ve druhém pololetí roku 2002 byla provedena kontrola plnění podnikatelského, jmenovitě kapitoly Prioritní investice a současně bylo doporučeno Podnikatelský záměr upravit a doplnit tak, aby vystihoval skutečnosti a požadavky odpovídající současné úrovni znalostí, technické vyjasněnosti a příslušným dotačním scénářům. Prioritní stavby byly členěny do následujících problémových okruhů:

 • Výstavba nových čistíren odpadních vod v obcích nad 2 tisíce obyvatel. Zahrnuto do programu P2-5, který je postupně realizován.
 • Dostavba kanalizačních systémů v obcích nad 2 tisíce obyvatel. Zahrnuto do programu P2-5, který je postupně realizován a do integrovaného projektu ISPA Podkrušnohoří, který je již připraven a jehož realizace bude započata v roce 2003, dodatečně zařazeny 2 tituly, které jsou zahrnuty do integrovaných projektů ISPA Labe a ISPA Nisa.
 • Modernizace technologie na úpravnách vody. Na základě studie Optimalizace vodárenských soustav výrazně redukován počet modernizovaných úpraven vody, následně doplněn 1 titul. Realizace v rámci připraveného projektu ISPA Podkrušnohoří a v rámci připravovaných integrovaných projektů ISPA Labe a ISPA Nisa.
 • Rekonstrukce a dostavba vodárenských systémů. Na základě studie Optimalizace vodárenských soustav redukován počet titulů. Realizace v rámci připraveného projektu ISPA Podkrušnohoří a v rámci připravovaného integrovaného projektu ISPA Nisa.
 • Modernizace a rekonstrukce provozovaných čistíren odpadních vod. Doplněno 5 titulů. Zahrnuto do programů dotovaných z prostředků Spolkového ministerstva životního prostředí, dále do připraveného projektu ISPA Podkrušnohoří a do připravovaných projektů ISPA Labe a ISPA Nisa.

Dále bylo navrženo doplnit další významné problémové okruhy které nebyly v původním Podnikatelském záměru obsaženy.

 • Podpora rozvoje infrastruktury. Zahrnuje formy spolufinancování komunální vodohospodářské infrastruktury zajišťované městy a obcemi. Jedná se o přístup který výrazně ovlivňuje rozvoj obcí a má trvale vzestupnou tendenci
 • Náhrada nevyhovujících zdrojů pitné vody. Zdroje nevyhovující kvalitativně stávající legislativě dle naléhavosti tříděny do čtyř priorit, které budou dle naléhavosti realizovány.
 • Likvidace nevyhovujících kanalizačních výustí. Kanalizační výusti nesplňující vydaná vodohospodářská rozhodnutí. Jedná se závažný a rozsáhlý problém, který bude řešen dle naléhavosti postupnými kroky.
 • Obnovitelné zdroje energie. Využití vodní energie v malých vodních elektrárnách na zařízeních ve vlastnictví SVS je v podstatě dokončeno. Intenzifikace anaerobních procesů na stávajících čistírnách odpadních vod umožňuje zvýšení produkce bioplynu, který lze energeticky využít. V této souvislosti nutno dořešit otázky marketingové, logistické a organizačně -provozní.
 • Povodňové škody. Likvidace škod v povodí Labe vzniklých při povodních v roce 2002.

Ambiciózní plán který je v Podnikatelském záměru obsažen reprezentuje potřebu finančních zdrojů ve výši cca 3 miliard korun. Je logické, že realizace je možná pouze za předpokladu masivních dotací. Zmiňme alespoň ty nejdůležitější. Státní fond životního prostředí podporuje projekty zahrnuté do programu P2-5. Z prostředků spolkového ministerstva ochrany přírody, životního prostředí a jaderné bezpečnosti podporovány projekty modernizace čistíren odpadních vod. Prostředky Evropské unie směrovány do integrovaných projektů v rámci programu ISPA. Projekt ISPA Podkrušnohoří je připraven a započetí realizace je předpokládáno v roce 2003, projekty ISPA Labe a ISPA Nisa jsou ve fázi předprojektové přípravy. Nutno v této souvislosti upozornit, že procedury související s přípravou a transferem financí v rámci programu ISPA nebyly připraveny (nikoliv vinou SVS) což ve svém důsledku znamená dvouleté zpoždění oproti původním předpokladům.

Souběžně s podnikatelským záměrem byly zahájeny i přípravné práce související s koncipováním strategie rozvoje SVS po roce 2005. Mimořádná pozornost je v této souvislosti věnována problémům které úzce souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Česká republika v oblasti ochrany vod (kapitola 22 Životní prostředí po jednotlivých podoblastech - screening podoblasti Kvalita vody) požádala o přechodné období do roku 2010 pro splnění některých požadavků Směrnice 91/271/EHS pro aglomerace v citlivých oblastech. Jednání o kapitole 22 bylo uzavřeno předáním "Společné pozice EU a ČR" s vyslovením souhlasu pro přechodné období pro 91/271/EHS následovně:

 • V aglomeracích do 2 tisíc ekvivalentních obyvatel bude do 31.12.2005 zajištěno odpovídající čištění pouze v obcích kde již vybudována kanalizace.
 • V aglomeracích 2 až 10 tisíc obyvatel bude do 31.12.2010 zajištěno odvedení odpadních vod a jejich dvojstupňové čištění.
 • V aglomeracích nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel bude do 31.12.2010 zajištěno odvedení odpadních vod a čištění s eliminací nutrietů (sloučenin fosforu a dusíku).

Z popudu Ministerstva zemědělství ČR jsou zpracovány Regionální programy implementace ve kterých jsou kvantifikovány požadavky na realizaci jednotlivých investičních akcí. SVS programy implementace zpracoval pro Kraj Ústecký a Liberecký. Po jejich projednání a schválení bude rozpracována dotační scénář který je předpokladem pro splnění takto formulovaných úkolů. Nutno výslovně upozornit, že tento materiál obsahuje pouze nové investiční tituly, které s implementací bezprostředně souvisí. To znamená, že prostředky nutné na rekonstrukce vodovodních a stokových sítí a prostředky na rekonstrukce vodohospodářských objektů na sítích nejsou do tohoto plánu zahrnuty.

V uplynulých letech byl postupně zpracovávány za spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR a Okresních úřadů Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků pro okresy Liberec, Jablonec, Česká Lípa, Litoměřice, Chomutov a Děčín. V souvislosti s reorganizací státní správy přechází výkon státní správy související s nakládáním s vodami na Krajské úřady. V takto změněných podmínkách budou Programy rozvoje vodovodů a kanalizací aktualizovány a v okresech kde nebyly dosud zpracovány doplněny.

Oba zmíněné dokumenty tj. Regionální plány implementace a Programy rozvoje obou krajů budou výchozím podkladem pro rozpracování dlouhodobé investiční strategie SVS.

Autor: ing. Martin Votava


home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Úpravy podnikatelského záměru společnosti na období 2001 až 2005
Vytištěno: 25.07.2017 18:49, www.svs.cz