Pro veřejnost

Výsledky hospodaření Severočeské vodárenské společnosti za rok 2003

Severočeská vodárenská společnost a. s. zveřejnila první informaci o výsledku hospodaření v roce 2003.

Jde o výsledky, které byly projednány s auditorem. Společnosti se podařilo dosáhnout lepšího provozního hospodářského výsledku, než v roce předešlém: 58,258 mil. Kč oproti 4,354 mil. Kč v roce 2002. Je to způsobeno na jedné straně nárůstem tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím) a nárůstem ostatních provozních výnosů, na straně druhé pak snížením spotřeby materiálu, energie a nižším nákupem služeb. Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění - činí 4,527 milionu Kč.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, k tomu dodává: "Audit účetní závěrky za rok 2003 proběhl "bez výhrad", účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný obraz finanční situace společnosti a výsledku hospodaření. Finanční situace společnosti je stabilizovaná, pro rok 2004 je plánován dílčí nárůst zisku. V současné době zahajujeme přípravu podnikatelského záměru na léta 2005 - 2010 a zvažujeme naše možnosti financování obnovy vodohospodářské infrastruktury a nové výstavby nezbytné zejména ke splnění požadavků EU v oblasti životního prostředí. Již dnes však můžeme konstatovat, že s těmito požadavky se bez výrazné podpory ze státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů nedokáže uspokojivě vypořádat ani společnost naší velikosti."


home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Výsledky hospodaření Severočeské vodárenské společnosti za rok 2003
Vytištěno: 26.07.2017 00:48, www.svs.cz