Zásady nabývání VH majetku od akcionářů SVS

1. Předmět nabývání

Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti SVS budují její akcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti. Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.

2. Finanční příspěvek

Akcionář SVS může na základě schválené Žádosti o spolufinancování získat od SVS finanční příspěvek, který se rovná rozdílu mezi závazkem ve výši kupní ceny za vodohospodářský majetek a pohledávkou z titulu dobrovolného závazku ve výši příplatku akcionáře mimo základní kapitál SVS.

3. Způsob nabývání majetku

V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil. Kč se kupní cena rovná hodnotě vodohospodářského majetku stanovené na základě posudku znalce. Pohledávka SVS ve výši příplatku akcionáře mimo základní kapitál SVS se stanoví jako rozdíl mezi kupní cenou a propočtem očekávaných výnosů z pořizované investice.

Jinak lze tedy vyjádřit, že Nabývání vodohospodářského majetku s RN nad 1 mil. Kč je založeno na principu zápočtu kupní ceny s peněžitým příplatkem mimo základní kapitál:

  • Za převzatý majetek se SVS zavazuje zaplatit obcím kupní cenu (stanovenou znaleckým posudkem); 
  • Zároveň s převzetím majetku poskytují obce SVS příspěvek na provoz, údržbu, opravy a investice do převzatého majetku formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál SVS;
  • Oba výše uvedené kroky přitom tvoří nedílný celek, tj. jeden nelze realizovat bez druhého;
  • Obci a SVS v důsledku výše uvedeného postupu vzniknou vzájemné pohledávky. Ty se vypořádají vzájemně tak, že dojde k jejich započtení v rozsahu, v jakém se vzájemně překrývají. Zbylou část pohledávky obce vůči SVS potom SVS uhradí obci jako tzv. finanční příspěvek.

V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil. Kč se výše peněžitého příplatku nestanovuje na základě výsledku optimalizace procesů pro nabývání staveb.

4. Schvalovací proces

V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil. Kč musí rozhodnutí o uzavření smlouvy o příplatku schválit zastupitelstvo akcionáře a představenstvo SVS. Přesáhne-li příplatek do vlastního kapitálu 50 milionů Kč, podléhá smlouva také schválení dozorčí rady SVS. V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil. Kč je schvalování smlouvy o příplatku bezpředmětné.

5. Výše finančního příspěvku

Výše finančního příspěvku akcionáři je každoročně aktualizována v závislosti na vývoji inflace. Jeho výše je odvozena od finančního příspěvku (viz. příloha č.1 a navazujících dodatků pro příslušný rok) přes koeficient 1,0 a může činit maximálně 90% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátce DPH.

6. Kontrola plnění očekávaných výnosů

Plnění deklarovaných předpokladů uvedených v Žádosti o spolufinancování stavby bude SVS znovu posuzovat podle počtu skutečně nově připojených obyvatel na vodovod nebo kanalizaci.

7. Kvantifikace a konkretizace

Stanovení klíčových parametrů zásad zahrnuje příloha tohoto materiálu. Konkrétní postupy realizace zásad včetně smluvní dokumentace upravuje vnitřní předpis SVS.

8. Závěrečná ustanovení

Dle těchto zásad lze nabývat vodohospodářský majetek, u kterého byla žádost akcionáře o převzetí podána po 21.9.2020. Žádost tvoří přílohu těchto zásad (viz stránka Pokyny k vyplnění a podání žádosti).
Nárok na finanční příspěvek trvá vždy pouze 4 roky od uvedení stavby do trvalého provozu. Nejpozději v tomto období je nezbytné budoucí převzetí stavby do majetku SVS    projednat, což předpokládá v tomto smyslu podat příslušnou Žádost. V případě kladného projednání převzetí stavby po uplynutí této 4 leté lhůty bude možné převzít stavbu do majetku SVS    pouze bez finančního příspěvku. Podmínky převzetí pozbývají platnost v případě uplynutí 5-leté lhůty od kladného projednání s tím, že stavebník může požádat o nové projednání v MK.

Ke stažení:

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies