Stručné znění Zásad nabývání VH majetku od akcionářů SVS

1. Předmět nabývání

Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek (dále jen „VH majetek“ nebo „VHI“) sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti SVS budují její akcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti. Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.

2. Podpora při přípravě vodohospodářského záměru

U připravovaných VH záměrů lze nabídnout akcionářům finanční podporu až do výše 50 % obvyklých nákladů, a to jednak na zpracování studií posuzujících možnosti koncepčního řešení VH stavby a po kladném projednání investičního záměru v MK SVS pak také na zpracování projektové dokumentace s potřebnými povoleními stavby.   

U akceptovaných VH záměrů (po kladném projednání žádosti předložené do MK SVS na příslušném formuláři – investiční záměr VH stavby akcionáře) lze přislíbit spolufinancování dokumentace za dodržení SVS stanovených podmínek a zavázat se k převzetí do majetku SVS a provozování SčVK po dokončení realizace stavby.  

Pro potřeby spolufinancování studií či projektových dokumentací se uzavírá příslušná Smlouva o spolupráci. 

3. Vstupní parametry pro vyhodnocování žádostí

Vstupní parametry pro vyhodnocení žádostí u výstavby VHI pro veřejnou potřebu tvoří:

 1. Soulad s technickými požadavky SVS a provozovatele SčVK (dle platného Technického standardu VH staveb) – doloženo vyjádřením provozovatele SčVK
 2. Počet nově připojených obyvatel, resp. počet ekvivalentů spotřeby či produkce nově připojených (dále jen ES/EP). Příloha Žádosti o spolufinancování – Seznam připojení
 3. Rozpočtové náklady na realizaci stavby (realizační náklady) bez DPH (dále jen RN).
 4. Stavbou dotčené pozemky. Příloha Žádosti o spolufinancování – Seznam pozemků

4. Finanční limity staveb

Finanční limity primárně sledují efektivitu investice k zajištění prosté návratnosti celkové ceny díla alespoň za dobu životnosti zařízení (tzv. rentabilitu staveb).

Limity jsou stanoveny jako horní hranice RN v přepočtu na 1 nově připojeného obyvatele (ES/EP) a jsou nastaveny jednotlivě pro daný typ majetku, konkrétně pro

 • vodovod:                                                           100 000,- Kč
 • vodovod s přivaděčem, ÚV či VDJ:              110 000,- Kč
 • kanalizaci:                                                         150 000,- Kč
 • kanalizaci a ČOV:                                             165 000,- Kč      

5. Výše finančních příspěvků (FP)

Finanční příspěvky jsou stanovovány na 1 obyvatele (ES/EP) a jsou nastaveny jednotlivě pro daný typ majetku, konkrétně pro

 • vodovod                                                                           
 • vodovod s přivaděčem, ÚV či VDJ            
 • kanalizaci                                                                          
 • kanalizaci a ČOV

Finanční příspěvky se uveřejňují v příloze na webu SVS.

6. Výpočet Spolufinancování

Pro stanovení výše spolufinancování uplatňují dva režimy:

 1. Základní spolufinancování - výše spolufinancování se stanovuje jako součin počtu nově připojovaných obyvatel a FP stanoveného v daném roce pro konkrétní typ majetku, maximálně však do výše 90% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátcem DPH.
 2. Dotační spolufinancování - v případě stavby realizované s finanční podporou z veřejných dotačních zdrojů (zejména MZE, SFŽP, kraje) je spolufinancování SVS stanoveno v jednotlivém případě ve výší 50 % spoluúčasti akcionáře na financování RN stavby (tj. po odečtení přiznané dotace), zároveň však do maximální výše 25% celkových RN stavby bez DPH, pokud je investor plátcem DPH.

Akcionář SVS může požádat o spolufinancování stavby nejpozději do 4 let od uvedení stavby do trvalého provozu, a to na základě podané Žádosti o spolufinancování. Po uplynutí této 4-leté lhůty bude výše spolufinancování stanovena na 1.000,- Kč.

7. Stanovení kupní ceny

V případě staveb s RN bez DPH do 1 mil. Kč se kupní cena = výši spolufinancování SVS.

V případě staveb s RN bez DPH nad 1 mil. Kč se kupní cena = ceně obvyklé (dle Smlouvy o dílo, a to v případě novostaveb s dobou trvání nájemního vztahu mezi SVS a akcionářem maximálně do 3 let, nebo v ostatních případech dle znaleckého posudku). Kupní cena je následně dle smlouvy uhrazena prostřednictvím:

 1. Finančního plnění, které se rovná výši spolufinancování SVS.
 2. Nefinančního plnění prostřednictvím zápočtu na poskytnutý příplatek akcionáře mimo základní kapitál SVS.  Výše příplatku mimo základní kapitál SVS je rozdíl mezi kupní cenou stanovenou dle SoD či ZP a schváleným spolufinancováním SVS. Tímto akcionář vždy získá plnou cenu hodnoty převáděné VHI - první část přímo finančně a druhou část „smění“ za hodnotu akcií SVS. Akcionář pak již nedrží hodnotu svého aktiva ve formě VHI, o které musí pečovat, ale v hodnotě svých akcií v SVS, tedy společnosti na jejímž řízení se podílí.

8. Finanční benefit pro akcionáře na majetkoprávní vypořádání

U nově realizovaných staveb může akcionář do 2 let po kolaudaci stavby požádat SVS o finanční benefit do výše 50% doložených (obvyklých) nákladů:

 • na věcná břemena služebnosti IS zřízená ve prospěch SVS
 • na pozemky, které v rámci kupních smluv přebírá do majetku SVS, a to pouze v případě, že akcionář tento pozemek pro účely VH stavby musel získat od soukromého vlastníka či instituce, a to bezprostředně v souvislosti s přípravou a realizací předmětné stavby.

9. Závěrečná ustanovení

Dle těchto zásad lze nabývat VH majetek, u kterého byla žádost akcionáře o převzetí podána po 1.1.2024. Žádost tvoří přílohu těchto zásad (viz stránka Pokyny k vyplnění a podání žádosti).

Ke stažení:

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies