Výplata protiplnění z akcií SčVK

Sdělení k vytěsnění minoritních akcionářů společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Většinový akcionář společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 490 99 469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SVS“), využila svého práva dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a nechala svolat valnou hromadu, jíž byl předložen ke schválení návrh na přechod všech účastnických cenných papírů minoritních akcionářů na SVS jakožto majoritního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 5.555,- Kč za jednu akcii.

   SVS splnila veškeré požadavky zákona k předložení návrhu na vytěsnění ostatních akcionářů. Následně byla v souladu se zákonem a stanovami společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. svolána valná hromada, na níž SVS dne 14. března 2019, jako většinový akcionář, svými 99,23 % hlasů přijala příslušné usnesení o vytěsnění ostatních akcionářů.

   Příslušné usnesení valné hromady je zveřejněno ve veřejně dostupné sbírce listin obchodního rejstříku. Na základě tohoto usnesení přešlo vlastnické právo ke všem akciím společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. na SVS s účinností k 16. dubnu 2019.

   Proces vytěsnění minoritních akcionářů nyní v souladu se zákonem dokončuje osoba pověřená výplatou protiplnění akcionářům, tj. Komerční banka, a.s.

 

OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ Z AKCIÍ SPOLEČNOSTI Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vážená paní / Vážený pane,

   obracíme se na Vás v souvislosti s vytěsněním minoritních akcionářů společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 („SčVK“) ke kterému došlo na základě usnesení valné hromady SčVK ze dne 14. 3. 2019 („Usnesení“). Podle Usnesení přešlo s účinností k 16. 4. 2019 vlastnické právo ke všem akciím SčVK (ISIN CZ0005122960) vlastněným minoritními akcionáři na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, jakožto hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 5.555,- Kč za jednu akcii.

   Jelikož jste byl/a jedním z minoritních akcionářů k datu přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, jste osobou oprávněnou obdržet nyní výše uvedené protiplnění v celkové výši odpovídající počtu akcií, které jste vlastnil/a. Výplata protiplnění probíhá prostřednictvím pověřené osoby ve smyslu ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích, kterou je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 („KB“).

   Vzhledem k tomu, že příslušný výpis z evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. neobsahuje údaje o bankovních účtech majitelů akcií, je nutné, abyste se za účelem výplaty příslušné částky protiplnění dostavil/a na pobočku KB.

KB provede oprávněné osobě výplatu protiplnění jedním z těchto způsobů:

 1. v hotovosti na pobočce KB v České republice, která umožňuje výplatu prostředků v hotovosti (aktuální seznam poboček KB včetně informace o možnosti, respektive omezení výběru v hotovosti, je dostupný na https://www.kb.cz/cs/pobocky-a-bankomaty), nebo
 2. na bankovní účet u kterékoli banky, který oprávněná osoba pro tyto účely sdělí KB osobně na kterékoliv její pobočce v České republice.

   Oprávněná osoba se na pobočku KB může dostavit osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zmocněnce, přičemž je třeba předložit tyto dokumenty a poskytnout tyto informace:

 1. průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz či pas) oprávněné osoby či zmocněnce,
 2. v případě, že se na pobočku dostaví zmocněnec, originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ne starší než 3 měsíce, opravňující takového zmocněnce jednat jménem oprávněné osoby (vzor plné moci naleznete níže),
 3. v případě, že je oprávněná osoba anebo její zmocněnec právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu, ne starším než 3 měsíce, potvrzující, že osoba, která se dostavila na pobočku KB je oprávněna jednat jménem akcionáře, případně zmocněnce,
 4. v případě, že je oprávněná osoba obcí v České republice, originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení příslušného orgánu obce o volbě starosty do funkce,
 5. v případě, že si oprávněná osoba přeje vyplatit protiplnění na bankovní účet, informace o bankovním účtu oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, tj.
  • v případě bankovního účtu pro platbu v rámci ČR: (i) číslo bankovního účtu, a (ii) název banky, u které je bankovní účet veden,
  • v případě bankovního účtu pro platbu mimo ČR: (i) IBAN / číslo bankovního účtu pro platbu do zahraničí, (ii) BIC / SWIFT kód banky, u které je bankovní účet veden, (iii) název (popřípadě jméno a příjmení) a adresa příjemce.

   Veškeré dokumenty předkládané KB musí být v českém nebo slovenském jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úřední překlad do jednoho z uvedených jazyků (v případě dokumentů v anglickém jazyce postačuje překlad prostý).

   Listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřené příslušnými ověřovacími doložkami zahraničních orgánů či institucí, musí být opatřeny apostilou nebo superlegalizovány v případech, kdy je apostila či superlegalizace vyžadována v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.

   Při částkách vyšších než 100.000,- Kč doporučujeme si předem ověřit na příslušné pobočce KB možnosti výplaty takové částky hotovosti. Dále upozorňujeme oprávněné osoby, že limit pro výplatu protiplnění v hotovosti stanovený zákonem je 270.000,- Kč. Protiplnění překračující tuto částku je možné vyplatit pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, jehož údaje oprávněná osoba sdělí osobně na pobočce KB.

Výplata protiplnění uvedeným způsobem bude probíhat do 16. 4. 2022.

 

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Nastavení cookies