PIVO HLÍDÁ VODU

Teplice 25. května 2021

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z veřejných vodovodů. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy je pitná voda k dispozici nepřetržitě, v dostatečném množství i kvalitě. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), spolek sdružující právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, chce ve spolupráci se svými členy informovat podrobněji o některých zajímavých faktech týkajících se vodohospodářské činnosti. Nyní na téma kvalita vody.

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tedy 94,6 % z celkového počtu obyvatel.

Pitná voda dodávaná vodárenskými společnostmi je u nás kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality vody je dle legislativy České republiky nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má nižší limit než požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku 2020.

Pravidelné odběry vzorků vody a kontrola její kvality je prováděna v prvé řadě přímo u provozovatelů vodovodu, ale spadá i pod tzv. superkontrolu zajišťovanou orgánem ochrany veřejného zdraví – tedy hygienickými stanicemi.  Výsledky rozborů jsou vykazovány do celostátní databáze „Informační systém PiVo“ (PItná VOda), kterou spravuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a hygienické stanice. IS PiVo je neveřejná webová aplikace, oprávnění uživatelé k ní mají přístup prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Ročně se zde uloží přes 1 milion hodnot jakosti pitné vody. Z tohoto počtu pak méně než 1,6 % překročí limitní hodnoty parametrů dané vyhláškou pro pitnou vodu, což je velice dobrý výsledek.

Méně stabilní kvalitu dodávané pitné vody vykazují lokální malé vodovody provozované malými provozovateli. Data SZÚ ukazují, že vodovody zásobující méně než 5000 obyvatel mají více než dvojnásobný počet nevyhovujících výsledků ve srovnání s těmi většími. Může to být způsobeno tím, že menší vodovody mají vlastní zdroje, které nemusí mít stabilní kvalitu surové vody po celý kalendářní rok. Problémy s kvalitou vody i provozováním jako takového jsou zapříčiněny u malých systémů i nedostatkem finančních prostředků, a to jak na provoz samotný (vysoké náklady na m3), tak i na obnovu či potřebné zdokonalování a doplňování technologie a infrastruktury.

V naší republice máme přes 3 tisíce provozovatelů, přičemž padesát největších zajišťuje dodávku téměř 90 % pitné vody.

Ani větší vodárenské systémy nejsou bez problémů a bez rizik. Klíčovou roli hraje komunální politika – 90 procent vodárenské infrastruktury vlastní v ČR obce a města. Komunální politici tak rozhodují o způsobu provozování zejména prostřednictvím ceny, kterou schvalují, to souvisí i s kvalitou provozu. Vlastníci jsou také zodpovědní za udržitelnost infrastruktury a investování do obnovy a intenzifikace.

Spolehlivý a odborný provozovatel vodovodu zajišťuje maximální kvalitu dodávané pitné vody. V případě, kdy kvalita vybočí mimo povolené limitní hodnoty, okamžitě se přijímají nápravná opatření. Pokud by voda měla ohrozit zdraví spotřebitelů, musí být spotřebitelé neprodleně informováni a příslušně instruováni a pokud se jedná o přetrvávající kvalitativní závadu, vyhlásí hygienická stanice vodu za nepitnou, dokud se neprokáže odstranění příčiny zhoršené kvality. Systém je tedy nastaven tak, aby se spotřebitel nemusel obávat o své zdraví.

Kontrola kvality dodávané pitné vody je nepřetržitě sledována v průběhu celého kalendářního roku, jak laboratorními analýzami, tak často i online analyzátory, které jsou instalovány na strategických místech distribuční sítě. Některé ukazatele jsou stanovovány přímo v terénu při odběru vzorků, jedná se především o teplotu vody, množství chloru, případně železo a zákal. Další ukazatele jsou pak analyzovány v laboratoři. Analýzy v rozsahu kráceného a úplného rozboru je provozovatel vodovodu povinen zajistit v akreditované nebo autorizované laboratoři nebo v laboratoři s osvědčením o správné činnosti laboratoře. Kromě výše uvedených analýz probíhá celá řada provozních kontrol, o kterých rozhodne odpovědný zaměstnanec dle aktuálně řešené situace.

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je ČR je na podobné úrovni s Rakouskem, Belgií, Slovenskem, Finskem či Lucemburskem.

Ačkoliv národní monitoring ukazuje na stále se zlepšující kvalitu vody, je potřeba si uvědomit, že vodárenství v ČR čelí novým výzvám a rizikům. Je zřejmé, že to bude znamenat zvyšování nároků na technologie a provoz.

Nezaměnitelná je role státu, který může vhodnými opatřeními a kontrolní činností chránit a zvyšovat kvalitu surové vody, nastavovat standardy provozování, kontrolovat dostatečnost financování obnovy infrastruktury. To vše se pak projeví i ve zvýšení kvality a bezpečnosti pitné vody.

Společnosti skupiny Severočeská voda pečují o nejdelší síť vodovodů v naší zemi – její délka přesahuje 9 000 kilometrů. Péče o 63 úpraven vody a téměř tisícovku vodojemů je náročným a odpovědným úkolem, který je o to komplikovanější, že infrastruktura postupně stárne a je třeba ji obnovovat a modernizovat. Investice 1,5 miliardy korun na obnovu a rozvoj a další prostředky na opravy ve výši přes 300 milionů zajišťují bezpečné zásobování obyvatel severočeského regionu kvalitní pitnou vodou.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. kontroluje kvalitu vody v akreditované zkušební laboratoři č. 1372.3 v rozsahu udělené akreditace v oblasti: chemické, fyzikální, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, surových, bazénových, teplých, odpadních vod a kalů, odpadů, vodných výluhů, sedimentů a samostatné vzorkování vod, kalů a sedimentů. V roce 2020 bylo více než 99 % vzorků mikrobiologických a chemických analýz vyhovujících, chemických analýz bylo 199 790 a mikrobiologických 57 718.
 

Situační zpráva SOVAK ČR ke kvalitě vody v ČR v kompletním znění zde...

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Nastavení cookies