Celková aktuální informace o integrovaném projektu Podkrušnohoří

16.12.2005
Aktualita, 16. 12. 2005

Celý integrovaný projekt Severočeské vodárenské společnosti Podkrušnohoří tvoří tři subprojekty. Jeho cílem je naplnění evropských směrnic č. 98/83/ES (o jakosti vody určené k lidské spotřebě) a č. 91/271/EHS (stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových) i navazující české legislativy.

Severočeská vodárenská společnost a. s. je investorem celého projektu Podkrušnohoří, který je spolufinancován Evropskou unií formou 65% dotace z uznatelných nákladů a Státním fondem životního prostředí ČR, který poskytuje podporu ve výši 7,2% (3,6% dotace a 3,6% nízko-úročená půjčka).

- Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“zahrnuje rekonstrukci úpravny pitné vody Hradiště
a vodovodního přivaděče Želenice – Bílina. Zhotovitelem je konsorcium „ISPA Hradiště - Consorcium SMP CONSTRUCTION, SOGEA-SATOM“. První stavební práce byly zahájeny v pololetí 2004.
Aktuální stav: viz text tiskové zprávy o kontrolním dni 16. 12. 2005 v rámci stavby Podkrušnohoří - Pitná voda.

- Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce čistíren odpadních vod“ zahrnuje rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec. Zhotovitelem je konsorcium „Sdružení firem Podkrušnohoří – ČOV“, které tvoří firmy Metrostav, a. s., Praha, Vodohospodářské stavby s. s r. o., Teplice a ŽS Brno, a. s. Vedoucím konsorcia je Metrostav, a. s., Praha. Všechny uvedené čistírny odpadních vod patří do velikostní kategorie nad 10.000 EO (ekvivalentních obyvatel), tzn. musí být po rekonstrukci schopné odstranit z odpadních vod dusík a fosfor. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2004. Cena díla je 12,950 milionu Eur.
Aktuální stav: V průběhu roku 2005 probíhaly práce na skupině opatření Rekonstrukce ČOV bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. V současné době je zrealizováno více než 50% celkového objemu stavebních prací a technologických montáží. Nejvíce znatelný postup výstavby je patrný na ČOV Klášterec, ČOV Kadaň a ČOV Žatec, kde jsou stavby zhruba z dvou třetin dokončené. ČOV Jirkov se blíží objemem prostavěnosti k 50%
a ČOV Údlice k 35%. Rozdílné plnění na jednotlivých ČOV je způsobeno různými technickými postupy rekonstrukcí, neboť všechny čistírny jsou rekonstruovány za plného provozu.

- Skupina opatření č. 3 „Dostavba kanalizace“, tj. dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem, Chabařovicích a Povrlech. Zhotovitelem stavby je firma Stavby silnic a železnic, a. s. Praha, odštěpný závod Ústí nad Labem. Cena díla je 6,175 milionu Eur.Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2004.Předmětem díla jsou následující stavby:
- Ústí nad Labem – Stoka Z2,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, přepojení Stříbrnického potoka,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, Žukovova ulice, rekonstrukce kanalizace,
- Ústí nad Labem – Stoka O,
- Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem,
- Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem.
Aktuální stav: V průběhu roku 2005 probíhaly práce na skupině opatření Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. V současné době je zrealizováno více než 79% celkového objemu díla. Před dokončením je stavba Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem, kde schází pouze vystrojení čerpacích stanic odpadních vod a v lednu 2006 bude dílo připraveno k předání a převzetí. Stavby Ústí nad Labem – Stoka O, Ústí nad Labem - Stoka Z2 a Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky jsou také téměř dokončeny. U stavby Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky zbývá vybudovat stavební objekt čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlak v Londýnské ulici. Ze stavby Ústí nad Labem – Opatření na síti, Žukovova ulice, rekonstrukce kanalizace je hotová rekonstrukce kanalizace a nyní zhotovitel provádí rekonstrukce kanalizačních šachet. Byly zahájeny práce na stavbě Ústí nad Labem – Opatření na síti, přepojení Stříbrnického potoka, které probíhají ve stísněném území s chráněnými stromy a v blízkosti Bertiny stezky. Skluz v postupu výstavby akce Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem je odstraňován tím, že zhotovitel otevřel více stavenišť.
Za velký úspěch lze považovat realizaci staveb v centru Ústí nad Labem, tj. Stoka Z2, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky a Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky, v souladu s harmonogramem. Všechny tyto stavby byly realizovány za plného provozu bez vyloučení dopravy a pod funkčním trolejovým vedením. Tyto okolnosti vyžadovaly zvýšené nároky na bezpečnost provádění staveb. Nejkritičtější úsek na územní průchodnost na Stoce Z2 u ústí Revoluční ulice do Mírového náměstí byl na návrh zhotovitele realizován bezvýkopovou technologií – protlakem.
V roce 2006 zbývá dokončit veškeré stavby, zejména Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem, tj. 21% celého subprojektu. Termín dokončení 31. 5. 2006 bude dodržen.

Kontrola MŽP a MMR ČR
V souvislosti s realizací projektu Podkrušnohoří se v Severočeské vodárenské společnosti a. s. v měsících září až listopad 2005 uskutečnila veřejnoprávní kontrola zástupců Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj zaměřená na prověření dokumentů a činností souvisejících s poskytováním prostředků z Fondu soudržnosti. Shledala jen formální nedostatky, kdy mimo jiné bylo poukázáno na potřebu přeložit smluvní dokumenty do českého jazyka a doplnit na stavbách velkoplošné reklamní panely informací, že od 1. 5. 2004 je projekt spolufinancován z Fondu soudržnosti.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.