Na Souši proběhl ředitelský kontrolní den v rámci integrovaného projektu „Lužická Nisa“

27.06.2007

Tisková zpráva 27. 6. 2007

V areálu úpravny vody Souš se uskutečnil ředitelský kontrolní den na stavbě patřící do rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí, projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně „Lužická Nisa“.

Celý projekt Lužická Nisa, zahrnující tři skupiny opatření (Pitná voda, Kanalizační systém, Odpadní voda), je ve finančním objemu přes 31 milionů Euro. Subprojekt Pitná voda zahrnuje rekonstrukci úpravny pitné vody Souš. Rekonstrukce úpravny vody má stát 13,56 milionu Euro. Slavnostní zahájení subprojektu Pitná voda se uskutečnilo v říjnu 2006, přičemž stavba má být hotova do konce května 2009. Ředitelského kontrolního dne se dnes na stavbě zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost), zhotovitele (SMP CZ) a jeho partneři, podílející se na subdodávkách, správce stavby (VOD-KA) a zástupci státní správy z regionu. Kontrolní den přispěl k seznámení všech zainteresovaných se stavem prací a dalším naplánovaným postupem výstavby a ke zhodnocení dosavadního průběhu realizace.

Za mimořádně příznivých klimatických podmínek poslední zimy proběhla příprava staveniště a doprava techniky a materiálu. Realizační dokumentaci stavby předává zhotovitel stavby podle harmonogramu. Vlastní stavební práce probíhají rovněž podle schváleného harmonogramu, některé i v mírném předstihu. Dosud se nesly převážně v duchu demontáží stávajícího vybavení a bourání. Již na podzim 2006 došlo k nutnému odlesnění svahu přiléhajícího k úpravně vody. První stavební práce proběhly již v loňském listopadu a letos se vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám naplno rozběhly již počátkem března. S měsíčním předstihem byl např. zahájen v těsné blízkosti stávající úpravny výkop stavební jámy, kde bude umístěna nová akumulační nádrž sloužící k vyrovnávání nepravidelného odběru vody. Vytěženo zde bylo celkem téměř 10 tisíc kubíků zeminy. Vytěžený materiál byl odvezen na rekultivaci skládky města Tanvald. K demontáži vybavení a k bourání dochází v objektech strojovny, dávkování koagulantu, kalového hospodářství, na přívodu surové vody a v rozvodně. Byly zahájeny demontáže rozvodů vzduchotechniky a elektroinstalace ve stávajících objektech úpravny. Provedla se přeložka dešťové kanalizace a požárního vodovodu.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Celkově lze shrnout, že práce na rekonstrukci úpravny vody Souš probíhají podle plánu a bez komplikací. Bez jakýchkoliv závad na stavbě proběhly i kontroly ochrany zdraví a bezpečnosti práce a životního prostředí. Jediné, co nedokážeme vyřešit nebo ovlivnit, je pomalý postup při poskytování dotací z fondů Evropské unie. V současnosti je již vydáno rozhodnutí o financování tohoto projektu z Fondu soudržnosti EU a uzavřena smlouva o financování se Státním fondem životního prostředí ČR. Dosud stále probíhá financování realizace tohoto projektu z vlastních prostředků SVS - s dotací za popsané situace však rozhodně počítáme.“

Více o úpravně vody
:

Úpravna vody Souš z roku 1974 je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou. Je klíčovým zdrojem pitné vody pro Jablonecko a jedním z hlavních zdrojů pro Liberecko. Slouží k zásobování přibližně 90 tisíc obyvatel. 30 let provozu a zhoršování kvality surové vody ve stejnojmenné vodárenské nádrži si vyžádalo její vybavení moderní technologií. Do rekonstrukce úpravny vody Souš byly zařazeny tyto části: rekonstrukce filtrační jednotky (pískové filtry), rekonstrukce kalového hospodářství, rozšíření akumulace upravené vody (na  2400 m3– nyní cca 1600 m3) a rekonstrukce chemického hospodářství. Současně dojde i k rekonstrukci rozvodny elektrického proudu, velína úpravny, budovy, ale i pomocných provozů a komunikace.

SVS věnovala velkou pozornost přípravě opatření pro zajištění dodávek pitné vody v době plánovaných odstávek úpravny vody v průběhu rekonstrukce. Uskutečnila proto osm dílčích opatření v souhrnném objemu 20 milionů korun (mimo rámec projektu Lužická Nisa) k posílení kapacity pro přivádění vody z jiných zdrojů, především z Dolánek. Tato opatření byla dokončena již v průběhu roku 2006, před zahájením rekonstrukce úpravny vody. První dvě z plánovaných krátkodobých odstávek úpravny vody Souš se uskutečnily v květnu 2007, aniž by to obyvatelé zásobovaného regionu pocítili na plynulosti dodávek pitné vody.

O společnosti SVS (investor)
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

O společnosti SMP CZ (zhotovitel stavby):

SMP CZ, a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI, divize Construction, část Filiales Internationales. Z původně nejlepší mostařské společnosti vyrostla multifunkční stavební společnost, jejíž jednou divizí ze čtyř je divize vodohospodářských staveb. Dalšími jsou divize dopravních staveb, divize podzemních staveb a specializací a nejmladší divize průmyslových staveb. SMP CZ (dříve SMP Construction) se osvědčila již při rekonstrukci úpravny vody Hradiště v rámci rozsáhlého integrovaného projektu SVS „Podkrušnohoří“. Dalšími projekty v oblasti vodohospodářských staveb v současné době jsou mimo jiné projekt „Klatovy – čisté město“, Rekonstrukce ČOV Aš či rekultivace vyhnívacích nádrží v Ústřední čističce odpadních vod v Praze – Troji.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.