Proběhl kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Podkrušnohoří, skupina opatření Pitná voda

16.12.2005


Tisková zpráva, 16. 12. 2005

V areálu úpravny vody v Hradišti se uskutečnil další ředitelský kontrolní den na stavbě patřící do rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, projektu „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", „Skupina opatření č. 1 – Pitná voda“, zkráceně Podkrušnohoří - Pitná voda.

Celý integrovaný projekt Podkrušnohoří zahrnuje tři skupiny opatření (subprojekty): 1. Pitná voda, 2. Rekonstrukce čistíren odpadních vod a 3. Dostavba kanalizace. Jeho celkový finanční objem je přes 28 milionů Eur.

Ředitelského kontrolního dne na stavbě „Podkrušnohoří - Pitná voda“ se v areálu úpravny vody Hradiště zúčastnili zástupci investora (Severočeská vodárenská společnost), zhotovitele (SMP Construction a jeho partneři, podílející se na subdodávkách), supervizora stavby a zástupci státní správy. Kontrolní den přispěl ke zhodnocení dosavadního průběhu realizace, k seznámení s aktuálním stavem prací a dalším naplánovaným postupem výstavby. Šlo zároveň o jedinečnou příležitost prohlédnout si významnou stavbu a použité technologie v závěrečné fázi realizace. Celá rekonstrukce má být ukončena již v květnu 2006.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Projekt Podkrušnohoří je prvním z velkých regionálních projektů financovaných Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Realizací subprojektu „Pitná voda“ dojde ke zlepšení jakosti pitné vody v podkrušnohorském regionu a k naplnění směrnice EU O jakosti vody určené k lidské spotřebě. Věřím, že podobně úspěšná bude naše společnost i s dalším projektem připraveným pro Ústecký kraj - Dolní Labe - který byl odeslán Evropské komisi s žádostí o přidělení dotace.“

Více  o subprojektu Podkrušnohoří - Pitná voda:

Subprojekt „Pitná voda“ v celkovém finančním objemu 8,698 milionu Eur zahrnuje rekonstrukci úpravny pitné vody Hradiště a rekonstrukci souvisejícího vodovodního přivaděče Želenice – Bílina.

Úpravna vody Hradiště
z roku 1976 je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Její vybavení moderní technologií si vyžádalo zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice. Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části: rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace, písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody, dávkování manganistanu draselného, úprava dávkování chemikálií, kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny, rozvodna a systém řízení technologických provozů.
Aktuální stav: V průběhu roku 2005 probíhaly práce na skupině opatření Pitná voda bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. Stavební práce a technologické montáže jsou dokončeny z více než 80%. V současnosti jsou plně zrekonstruovány a předány do prozatímního užívání objekty homogenizace, dávkování manganistanu draselného a rozvodny. Před dokončením a předáním jsou objekty reakční nádrž, kalové hospodářství a akumulace upravené vody. Pokračují práce na objektech filtrace, dozorna a velín.

Vodovodní řad Želenice - Bílina
slouží k převodu cca 4 milionů m3/rok pitné vody mezi bývalými okresy Most a Teplice a je součástí vodárenské soustavy severní Čechy, ze které je zásobováno pitnou vodou zhruba 650 tisíc obyvatel. Rekonstrukce části tohoto vodovodního řadu v celkové délce 6,5 km byla nutná s ohledem na agresivitu prostředí.
Aktuální stav: Práce probíhají bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. Stavební práce jsou dokončeny z více než 85%. Stavba je rozdělena na šest dílčích úseků. V průběhu roku 2005 byly dokončeny stavební práce na úsecích 1 až 5 (jedná se o trasu přivaděče od obce Liběšice až k benzínové pumpě na konci města Bílina). Tyto úseky jsou již předány objednateli a je zažádáno o povolení k prozatímnímu užívání. V průběhu roku 2006 budou pokračovat práce na úseku č. 6, na pozemcích Města Bílina a Dolů Bílina bude provedena náhradní výsadba zeleně a všechny pozemky budou zpětně předávány majitelům.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.