Proběhl ředitelský kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Lužická Nisa – Rekonstrukce ČOV Liberec

21.05.2008

Tisková zpráva 21. 5. 2008

V Liberci se v areálu městské čistírny odpadních vod uskutečnil ředitelský kontrolní den na stavbě patřící do rozsáhlého projektu Severočeské vodárenské společnosti spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, projektu Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy, zkráceně Lužická Nisa.

Integrovaný projekt Lužická Nisa sestává ze tří subprojektů: rekonstrukce ČOV Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavby a rekonstrukce kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Jeho celkový finanční objem je cca 31,3 milionu Eur. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno přes 20,7 milionu EUR z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS. Rekonstrukci ČOV Liberec ve finančním objemu 6,2 milionu Eur (bez DPH) provádí „Sdružení rekonstrukce ČOV Liberec SYNER - ŽS BRNO“, které tvoří společnosti SYNER, s.r.o. a OHL ŽS a. s.

Ředitelského kontrolního dne na stavbě Lužická Nisa – Rekonstrukce ČOV Liberec se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SYNER a OHL ŽS), správce stavby (VOD-KA), zástupci státní správy a další hosté. Kontrolní den přispěl k seznámení s aktuálním stavem prací a k vyhodnocení dosavadního průběhu realizace.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, zdůrazňuje: „Realizaci projektu Lužická Nisa stále věnujeme mimořádnou pozornost. V roce 2007 jsme v jeho rámci proinvestovali přes 370 milionů korun, což představovalo téměř 30% veškerých investičních nákladů vynaložených na investiční výstavbu společnosti. Dotace proplacená loni pro tento projekt činila přes 107 milionů korun. Dobrá spolupráce mezi všemi zúčastněnými a příznivé klimatické podmínky tvoří předpoklad pro úspěšné zakončení této významné stavby v předstihu.“

„Rekonstrukce největší čistírny odpadních vod v severočeském regionu znamenala pro naši firmu významnou zkušenost v oblasti vodohospodářských staveb. Díky operativnímu přístupu celého týmu objednatele a zhotovitele k někdy nelehkým podmínkám rekonstrukce za plného provozu se dílo zdařilo. Koordinací jednotlivých etap rekonstrukce mechanicko-biologických linek se podařilo minimalizovat odstávky čistírny a tím pádem znečištění Nisy. Stavební práce se podařilo dokončit o tři měsíce dříve oproti platnému harmonogramu prací. Před našimi pracovníky stojí poslední úkoly – úspěšná přejímka celé stavby a spolupráce s provozovatelem během zkušebního provozu,“
říká Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a. s., doplňuje: „Projekt Lužická Nisa přispěje významně ke zlepšení životního prostředí celého regionu. Během realizace projektu se můžeme opřít o bohaté zkušenosti našich odborníků na inženýrské sítě i vodohospodářské stavby. Věřím, že s jejich prací budou budoucí uživatelé spokojeni.“

Podrobněji o stavbě:

Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. ČOV se současnou kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) je uvedená do provozu teprve v roce 1994, nedosahuje však parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS). S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO.

Koncem dubna 2006 bylo předáno staveniště zhotoviteli a v květnu 2006 byla zahájena stavba. Platí pro ni harmonogram prací, podle něhož se má být ukončena do 30. září 2008. Podařilo se využít klimaticky příznivého zimního období 2007/2008, kdy bylo jen výjimečně nutné pozastavit venkovní práce. Zhotovitel proto stavbu předá ve značném předstihu.

Od počátku stavby je dosud proinvestováno (vyfakturováno) přes 4,8 milionu Eur, což představuje 78% celkové smluvní ceny díla, která je 6,2 milionu Eur (bez DPH). Co se týče dotace, její čerpání pokračuje tak, že vyplacená dotace zatím tvoří 26% podíl uhrazených nákladů stavby. Čistírna je rekonstruována za provozu. Ke krátkodobým odstávkám dochází plánovaně, po dohodě s Povodím a Krajským úřadem Libereckého kraje. Neznamenají výrazný zásah do kvality vody v Nise. Kontrola jakosti na stavbě probíhá ve spolupráci se správcem stavby podle kontrolních a zkušebních plánů zhotovitele.

Stavba se připravuje na závěrečnou etapu – provedení komplexního vyzkoušení celé ČOV a zahájení zkušebního provozu. Většina ucelených částí díla již byla ukončena, proběhla montáž technologií, individuální a komplexní zkoušky. Dokončují se práce na elektrorozvodech a automatizovaném systému řízení technologických procesů.
Mechanické čištění: objekty jsou dokončeny.
Biologické linky: jsou dokončeny všechny linky – probíhají závěrečné zkoušky linek č.1 a č. 2.
Kalové hospodářství: objekty jsou dokončeny – probíhají závěrečné zkoušky na provozním souboru vyhnívacích nádrží.
Plynové hospodářství: objekty jsou dokončeny;
Zbývá provést poslední stavební dokončovací práce.

Více o SVS a. s. (investor) :

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

Více o SYNER s. r. o. (zhotovitel) :

Stavební společnost SYNER, s.r.o., je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s., která prostřednictvím svých divizí působí ve střední a východní Evropě a v Arábii. SYNER, s.r.o., byla založena v roce 1991 a za dobu své existence zaujala pevné místo na českém trhu zejména v oblasti pozemního stavitelství a průmyslových staveb. Společnost patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice ve svém oboru. Prioritně se zaměřuje na provádění pozemních, vodohospodářských, dopravních a inženýrských projektů. Na svém kontě má ke třem stovkám realizovaných projektů po celé republice v celkovém objemu bezmála třicet miliard korun.
SYNER, s.r.o., je od roku 1992 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a držitelkou celé řady odborných ocenění a titulů v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Více o OHL ŽS a. s. (zhotovitel) :

OHL ŽS, a.s. (původně ŽS Brno, a. s.) je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. V roce 2006 vzrostly OHL ŽS, a.s. tržby podle mezinárodních účetních standardů o 20% a dosáhly 8,8 miliardy Kč proti 7,3 miliardy Kč v roce 2005. Zisk společnosti vzrostl meziročně o 64% na 393 mil. Kč. Jednu čtvrtinu svých tržeb společnost realizovala v zahraničí. Působí například na Slovensku, v Černé Hoře, Ázerbájdžánu, v Maďarsku, Bulharsku a Chorvatsku. V současnosti má OHL ŽS, a.s. dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.