Projekt "Lužická Nisa" Severočeské vodárenské získá podporu z Fondu soudržnosti

12.01.2005
Tisková zpráva, 12. 1. 2005

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) byla prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj informována o tom, že její integrovaný projekt Lužická Nisa se dostal mezi vítězné projekty z oblasti životního prostředí, které získají finanční pomoc z Fondu soudržnosti.

SVS pro oba kraje v regionu své působnosti připravila komplexní integrované projekty spolufinancované EU:
V Libereckém kraji projekt Lužická Nisa za celkem 31,3 milionu €, v přepočtu tedy za téměř jednu miliardu korun, v Ústeckém kraji projekt ISPA Podkrušnohoří za cca 900 milionů Kč. Projekt ISPA Podkrušnohoří se již začal koncem roku 2004 realizovat.
Co se týče projektu Lužická Nisa, Evropská komise doručila koncem roku 2004 Stálému zastoupení ČR při EU rozhodnutí o deseti vítězných projektech z oblasti životního prostředí, mezi které patří i integrovaný (skupinový) projekt SVS Lužická Nisa, přesněji Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy.

Obsahem integrovaného projektu Lužická Nisa jsou tři skupiny opatření:
- Pitná voda: Obsahem je rekonstrukce úpravny vody Souš, jednoho ze tří rozhodujících zdrojů pitné vody pro  150-tisícovou aglomeraci Liberec – Jablonec s projektovou kapacitou 300 l/s upravené vody. Z důvodu odlesnění zdrojové oblasti zde došlo ke změně hydrologického režimu a k výraznému zhoršení kvality surové vody. Rekonstrukce je vyčíslena na 12,2 mil. €.
- Kanalizační systém: Obsahem je dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou, celkem pět dílčích akcí v okrese Liberec a tři ve městě Jablonec nad Nisou. Náklady jsou vyčísleny na 11,6 milionu €.
- Odpadní voda: Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. Městská čistírna odpadních vod s kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) je poměrně nové zařízení, uvedené do provozu teprve v roce 1994, nedosahuje však parametrů požadovaných směrnicemi EU a současnou legislativou ČR. S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod na cca  190 tisíc EO. Proto je navržena rekonstrukce stávajícího zařízení a doplnění technologie, které umožní dosáhnout požadované kvality vod vypouštěných do Lužické Nisy. Rekonstrukce a zvýšení kapacity má být v rozsahu 7,5 milionu €.

Projektu Lužická Nisa bude z Fondu soudržnosti přiděleno celkem 20 733 840 €, což je v přepočtu podle aktuálního kurzu cca 630 milionů korun. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS a předpokládá se i dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Nyní, po odsouhlasení finanční podpory z Fondu soudržnosti rozhodnutím Evropské komise, bude následovat podpis smlouvy o implementaci projektu mezi Státním fondem životního prostředí a konečným příjemcem podpory, tedy SVS. Po vypracování tendrových dokumentací, vypsání mezinárodních soutěží a výběru zhotovitelů stavby pak budou podepsány smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči. Předpokládaný termín realizace projektu Lužická Nisa jsou roky 2006-2008.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Projekty Severočeské vodárenské společnosti znamenají přínos pro rozvoj obou krajů, co se týče výstavby vodohospodářské infrastruktury a získávání dotací z fondů EU i národních fondů. Schválení finanční podpory z Fondu soudržnosti pro projekt Lužická Nisa posune Liberecký kraj o významný krok blíž ke splnění požadavků Evropské unie v horizontu roku 2010.“

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.