Severočeská vodárenská společnost končí realizaci Projektu Podkrušnohoří - Kanalizace

01.06.2006


Tisková zpráva, 1. 6. 2006

1. června 2006 byla v Ústí nad Labem slavnostně zakončena realizace rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií - Projektu "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", „Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace Ústí nad Labem“, zkráceně Projektu Podkrušnohoří – Kanalizace.

Slavnostní akt zakončení stavby Podkrušnohoří – Kanalizace se uskutečnil 1. června 2006 od 10:30 hodin dopoledne v ústeckém hotelu Vladimir za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy.

O celém projektu Podkrušnohoří:


Projekt Podkrušnohoří tvoří tři samostatné subprojekty:
- Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“, tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice – Bílina,
- Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce ČOV“, tj. rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec,
- Skupina opatření č. 3 „Kanalizace“, tj. dostavba kanalizační sítě Ústí nad Labem, odkanalizování Chabařovic a Povrlů.

Náklady na realizaci integrovaného (sdruženého) projektu Podkrušnohoří činí více než 28 milionů Eur. Integrovaný projekt Podkrušnohoří je spolufinancován Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004 (od 1. 5. 2004 z Fondu soudržnosti), z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s. Evropská unie se podílí částkou 12,8 milionu Eur a Státní fond životního prostředí ČR částkou převyšující 50 milionů korun.

O stavbě Skupina opatření č. 3 – Kanalizace:


V případě Skupiny opatření č. 3 – Kanalizace je předmětem díla rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v aglomeraci Ústí nad Labem. Cena díla je 6,175 milionu Eur. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 3 - Kanalizace, firmou Stavby silnic a železnic, a. s. Praha, odštěpný závod Ústí nad Labem, byla podepsána v říjnu 2004.

Předmětem díla jsou následující stavby:
1. Ústí nad Labem – Stoka Z2,
2. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky,
3. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky,
4. Ústí nad Labem – Opatření na síti, přepojení Stříbrnického potoka,
5. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Žukovova ulice, rekonstrukce kanalizace,
6. Ústí nad Labem – Stoka O,
7. Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem,
8. Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem.

Na stavbě probíhala pravidelná koordinační jednání za účasti konzultanta stavby, zástupců zhotovitele, projektanta, Magistrátu města Ústí nad Labem, provozovatele a dalších. Byly prováděny fyzické kontroly a přejímky stavebních prací, které byly při dalším postupu realizace stavby zakryty. Konzultantem stavby byla průběžně pořizována fotodokumentace. Muzeem Ústí nad Labem byl zajišťován archeologický výzkum v souladu se zákonem č. 20/87 Sb. „O státní památkové péči“. Na dokončených úsecích kanalizačních stok byly postupně za účasti konzultanta stavby prováděny zkoušky nepropustnosti a na kanalizačních výtlacích tlakové zkoušky. Byly provedeny komplexní zkoušky čerpacích stanic odpadních vod. Konstrukční vrstvy v komunikaci byly ověřovány hutnícími a zátěžovými zkouškami.

Realizací Skupiny opatření č. 3 - Kanalizace je nově přivedeno cca 40 tisíc ekvivalentních obyvatel na čistírnu odpadních vod v Ústí nad Labem - Neštěmicích. Ta by při zachování původního technologického vystrojení nebyla schopna plnit stanovené limity pro vypouštění odpadních vod. Severočeská vodárenská společnost proto v rámci jiné svojí investiční akce v letech 2005-2006 doplnila technologii ČOV za cca 29 milionů korun, čímž dojde ke splnění podmínky Finančního memoranda Projektu Podkrušnohoří, jež stanovuje, že odpadní vody mají být čištěny v souladu s platnými předpisy EU.

„Projekt Podkrušnohoří – Kanalizace je jedním z prvních projektů, které Česká republika předložila k jednání s Evropskou komisí s kladným výsledkem ještě v době před vstupem do Evropské unie, a to v rámci možností finanční podpory z tzv. předvstupního nástroje ISPA („předkohezního fondu“). Význam uvedeného projektu proto spatřuji hned ve dvou rovinách: samozřejmě v rovině vlastní ochrany životního prostředí, resp. v naplnění příslušných směrnic EU v oblasti čištění městských odpadních vod přímo v místě realizace, ale díky tomu i v přispění k plnění celkových závazků České republiky v této oblasti. Pokud se jedná o další, neméně důležitý podstatný přínos tohoto projektu, stal se jedním z dobrých příkladů pro nové předkladatele projektů k podporám z Kohezního fondu v tomto, ale i v budoucím programovacím období,“ komentuje Ing. Radka Bučilová, ředitelka Odboru řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, zdůrazňuje: „Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem, Povrlech a Chabařovicích přispěje významným způsobem ke snížení znečištění řeky Labe, tedy přeshraniční zátěže životního prostředí. Touto rekonstrukcí se Severočeská vodárenská společnost v rámci Ústeckého kraje přiblížila k naplnění strategických cílů definovaných v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010. Věřím, že na model spolupráce s EU a SFŽP ČR, jaký představuje projekt Podkrušnohoří, SVS stejně úspěšně naváže při realizaci dalších integrovaných projektů, které v současné době čekají na rozhodnutí EK o spolufinancování - a to projektů Dolní Labe a Čistá Ploučnice.“

Ing. Bohuslav Štancl, ředitel SSŽ a. s., Odštěpného závodu Ústí n. L., dodává: „Stavba kanalizace byla prováděna ve složitých podmínkách historického centra krajského města, kde se vyskytovaly inženýrské sítě, které nebyly zaneseny v žádných dokumentech. Tato složitá situace vyžadovala velikou pečlivost a odborné posouzení každé odkryté, třeba i nefunkční části podzemních zařízení. Další komplikací byla nutnost zachování plné hromadné městské dopravy, pohybu obyvatel a nenarušení plynulého zásobování Zodpovědnou prací všech našich pracovníků jsme dosáhli kvalitního výsledku, bez větších závad a hlavně při dodržení všech bezpečnostních předpisů.“

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.