Severočeská vodárenská společnost končí realizaci Projektu Podkrušnohoří - Pitná voda

24.05.2006

Tisková zpráva, 24. 5. 2006

24. května 2006 byla v Hradišti slavnostně zakončena realizace rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií - Projektu "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", „Skupina opatření č. 1 – Pitná voda“, tedy zkráceně Projektu Podkrušnohoří – Pitná voda.

Slavnostní akt zakončení stavby Podkrušnohoří – Pitná voda se uskutečnil 24. května 2006 od 10:30 hodin dopoledne přímo v areálu úpravny vody Hradiště za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy.

O celém projektu Podkrušnohoří:


Projekt Podkrušnohoří tvoří tři samostatné subprojekty:
- Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“, tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice – Bílina,
- Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce ČOV“, tj. rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec,
- Skupina opatření č. 3 „Kanalizace“, tj. dostavba kanalizační sítě Ústí nad Labem, Chabařovice, Povrly.
Náklady na realizaci celého integrovaného (sdruženého) projektu Podkrušnohoří činí více než 28 milionů Eur. Investorem je Severočeská vodárenská společnost a. s. Na spolufinancování projektu se podílí Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti částkou 12,8 milionu Eur a Státní fond životního prostředí ČR částkou převyšující 50 milionů korun.

O stavbě Skupina opatření č. 1 – Pitná voda:


V případě Skupiny opatření č. 1 – Pitná voda je předmětem díla rekonstrukce úpravny vody Hradiště
a rekonstrukce vodovodního řadu Želenice – Bílina. Na realizaci tohoto subprojektu byla investorem vynaložena částka převyšující 8,7 milionu Eur.

Úpravna vody Hradiště
z roku 1976 je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Její vybavení moderní technologií si vyžádalo zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice. Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části: rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace, písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody, dávkování manganistanu draselného, úprava dávkování chemikálií, kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny, rozvodna a systém řízení technologických provozů. Realizace této rekonstrukce na jedné z hlavních úpraven pitné vody v oblasti probíhala po celou dobu za provozu, což kladlo mimořádně vysoké nároky na koordinaci prací zhotovitele, projektanta, investora a provozovatele.

Vodovodní řad Želenice - Bílina
slouží k převodu cca 4 milionů m3/rok pitné vody mezi bývalými okresy Most a Teplice a je součástí vodárenské soustavy severní Čechy, ze které je zásobováno pitnou vodou zhruba 650 tisíc obyvatel. Rekonstrukce části tohoto vodovodního řadu v celkové délce 6,5 km byla nutná s ohledem na agresivitu prostředí. Původní zkorodované ocelové potrubí průměru 600 mm bylo vyměněno za sklolaminátové o průměru 500 mm, trouby v místech protlaků a tvarovky jsou nově z tvárné litiny. Stavba byla kvůli zajištění plynulého zásobování obyvatelstva vodou rozdělena na šest dílčích úseků a postupně docházelo k jejich provizornímu propojování. Po ukončení rekonstrukce byly provedeny závěrečné terénní úpravy, náhradní výsadba zeleně na pozemcích Města Bílina a Dolů Bílina a všechny pozemky byly zpětně předány majitelům.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, zdůrazňuje: „Realizací projektu Podkrušnohoří – Pitná voda se podařilo zajistit vysokou kvalitu dodávané pitné vody a dosáhnout splnění ukazatelů definovaných novou evropskou i českou legislativou, konkrétně ve Směrnici č. 98/63/EEC a ČSN 75 711. Zároveň se Severočeská vodárenská společnost v rámci Ústeckého kraje přiblížila k naplnění strategických cílů definovaných v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010.“

„Státní fond životního prostředí ČR se v oblasti ochrany vod intenzivně podílí na dosažení strategického cíle, kterým je splnit podmínky kladené na Českou republiku Evropským společenstvím. Realizace kvalitních a rozsáhlých projektů, jakým je Podkrušnohoří – Pitná voda, nás vede k přesvědčení, že při udržení nastoleného trendu, tj. s maximálním využitím zdrojů financování z fondů Evropského společenství, zapojením obcí, měst a krajů a za předpokladu posílení zdrojů financování, je reálné závazky vůči Unii splnit,“ komentuje Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Ing. Martin Doksanský, generální ředitel společnosti SMP CZ a. s., dodává: „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště byla jednou z největších staveb tohoto druhu v České republice v posledních letech. Pozice hlavního účastníka konsorcia, které rekonstrukci realizovalo, byla pro společnost SMP CZ velkou výzvou a příležitostí. Jsem přesvědčen, že výsledek naší práce bude dobře sloužit majiteli i provozovateli a zároveň bude významnou referencí naší společnosti v oboru vodohospodářských staveb.“

Investor: SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.109 km vodovodů, 3.237 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 156 čistíren odpadních vod, 1.051 vodojemů, 587 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí, jednu akcii vlastní stát. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,252 milionu obyvatel – z toho je 1,049 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,878 milionu na kanalizaci a 0,823 milionu na čistírny odpadních vod (veškeré uváděné číselné údaje jsou k 31. 12. 2005).

Zhotovitel stavby: Konsorcium SMP CONSTRUCTION, SOGEA-SATOM

Hlavní účastník konsorcia - SMP CZ a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI, divize Construction, část Filiales Internationales. Změna názvu společnosti ze SMP Construction na SMP CZ, která nastala v průběhu roku 2005, souvisela s právním procesem převodu jmění na jediného akcionáře (tzv. squeeze-out).

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.