Severočeská vodárenská společnost končí realizaci Projektu Podkrušnohoří – Rekonstrukce ČOV

27.06.2006

Tisková zpráva, 27. 6. 2006

27. června 2006 byla v Žatci slavnostně zakončena realizace rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií - Projektu "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", „Skupina opatření č. 2 – Rekonstrukce čistíren odpadních vod“, zkráceně Projektu Podkrušnohoří – Rekonstrukce ČOV.

Slavnostní akt zakončení stavby Podkrušnohoří – Rekonstrukce ČOV se uskutečnil 27. června 2006 od 9:30 hodin dopoledne v areálu žatecké čistírny odpadních vod za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy.

O celém projektu Podkrušnohoří:


Projekt Podkrušnohoří tvoří tři samostatné subprojekty:
- Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“, tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice – Bílina,
- Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce ČOV“, tj. rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec,
- Skupina opatření č. 3 „Kanalizace“, tj. dostavba kanalizační sítě Ústí nad Labem, odkanalizování Chabařovic a Povrlů.

Náklady na realizaci integrovaného (sdruženého) projektu Podkrušnohoří činí více než 28 milionů Eur. Integrovaný projekt Podkrušnohoří je spolufinancován Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004 (od 1. 5. 2004 z Fondu soudržnosti), z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s. Evropská unie se na spolufinancování podílí částkou 12,8 milionu Eur a Státní fond životního prostředí ČR částkou převyšující 50 milionů korun.

O stavbě Skupina opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV:


Předmětem díla je rekonstrukce a zkapacitnění čistíren komunálních odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec. Cena tohoto díla je 12,949 milionu Eur.
Smlouva o dílo byla s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV, konsorciem „Sdružení firem Podkrušnohoří – ČOV“, které tvoří firmy Metrostav, a. s., Praha, Vodohospodářské stavby spol. s r. o., Teplice a ŽS Brno, a. s. (nyní OHL ŽS a. s.), podepsána koncem října 2004. Vedoucím konsorcia je Metrostav, a. s., Praha.

Cílem projektu je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tohoto cíle bude dosaženo intenzifikací užitím moderních technologií čištění a dostavbami, tím dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění a ke zlepšení podmínek provozování, ke snížení zátěže recipientů zbytkovým znečištěním a zátěže okolí aerosoly a hlukem.

Rekonstrukce na všech pěti ČOV započaly v termínech určených v příslušných stavebních povoleních. Jako první stavba započala rekonstrukce ČOV v Žatci v listopadu 2004 a v průběhu ledna 2005 následovaly ČOV v Klášterci n. O., Kadani a Jirkově. Jako poslední začala rekonstrukce ČOV v Údlicích v březnu 2005. Mírné zpoždění oproti harmonogramu stavby v Údlicích bylo zapříčiněno změnou subzhotovitele technologie, která proběhla před zahájením rekonstrukce. Počáteční skluz byl postupně v průběhu stavby smazán především díky úsilí společnosti KUNST, která se ujala technologické subdodávky. Obecně lze říci, že původně zhotoviteli deklarovaný harmonogram stavebních prací byl splněn tak, že konečný termín předání staveb podle smlouvy o dílo byl dodržen. Jednalo se o stavebně i technologicky náročné stavby, ale díky součinnosti správce stavby a projektantů se zhotoviteli a s provozovatelem se podařilo stavby dovést do úspěšného závěru, přičemž se výsledná cena díla významně nezvýšila.

„Státní fond životního prostředí ČR se intenzivně podílí na úsilí o dosažení strategického cíle stanoveného České republice v oblasti ochrany vod Evropským společenstvím. Realizace kvalitních a rozsáhlých projektů, jakým je Podkrušnohoří – Rekonstrukce ČOV, je pro nás příslibem, že při udržení nastoleného trendu, tj. s maximálním využitím zdrojů financování z fondů ES, zapojením obcí, měst a krajů a za předpokladu posílení zdrojů financování, je reálné závazky vůči Unii splnit,“ doplňuje Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, zdůrazňuje: „Rekonstrukce pěti čistíren odpadních vod v povodí řek Ohře a Bíliny významně přispěje k ochraně životního prostředí. Je to přínos pro životní prostředí nejen v lokalitě Podkrušnohoří, ale též důležitý signál Evropě, protože přispíváme ke snížení množství dusíku a fosforu v hraničním toku řeky Labe. Čistírny po rekonstrukci vyhovují všem předpisům a normám platným v ČR i v EU, což se pozitivně projevilo již v první polovině letošního roku, kdy byly čistírny uvedeny do předčasného užívání. Systém automatického řízení čistíren významně přispěje ke spolehlivosti celého procesu čištění odpadních vod.“

Ing. Zdeněk Ševčík, zástupce ředitele divize 6 společnosti Metrostav a. s., dodává: „Náročnost našeho třetího projektu pro Severočeskou vodárenskou společnost spočívala v jeho umístění v pěti městech, kdy pět zcela odlišných ČOV bylo rekonstruováno v jednotném duchu. Taková situace vyžadovala nasazení našich nejzkušenějších lidí vedených Ing. Petrem Šrámkem a jim bych chtěl dnes poděkovat za dosažené výsledky. Věřím, že dnes předávaná stavba vytvořila dobré předpoklady pro další spolupráci.“

"Naše společnost realizuje stále více ekologických staveb, mimo jiné i čističek odpadních vod. Kvalitní čištění odpadních vod je jedním z určujících parametrů životního prostředí každé obce. Doufám, že uživatelé nových čističek budou s naší prací spokojeni," řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a. s.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.