Severočeská vodárenská společnost zahájila realizaci Projektu ISPA Podkrušnohoří - Rekonstrukce čistíren odpadních vod

08.12.2004

Po říjnovém podpisu smlouvy o dílo na realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, "Projektu ISPA Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", "Skupina opatření č. 2 - Rekonstrukce čistíren odpadních vod", byla dnes slavnostně zahájena jeho realizace.

Projekt ISPA Podkrušnohoří je největší investiční akcí SVS, která se letos začala realizovat. Celý projekt tvoří tři subprojekty:

- Skupina opatření č. 1 "Pitná voda", tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice - Bílina (realizace byla zahájena 22. září 2004).

- Skupina opatření č. 2 "Rekonstrukce čistíren odpadních vod", která zahrnuje rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec.

- Skupina opatření č. 3 "Kanalizace", tj. dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem, Chabařovicích a Povrlech. (realizace byla zahájena 25. listopadu 2004).

Termín ukončení celého projektu ISPA Podkrušnohoří je pevně stanoven na červen 2006.

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 2 - Rekonstrukce ČOV, konsorciem "Sdružení firem Podkrušnohoří - ČOV", které tvoří firmy Metrostav, a. s., Praha, Vodohospodářské stavby s. s r. o., Teplice a ŽS Brno, a. s., Brno byla podepsána koncem října 2004. Vedoucím konsorcia je Metrostav, a. s., Praha.

Předmětem díla je rekonstrukce čistíren odpadních vod Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec. Cílem projektu je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění a dostavbami, tím dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění a ke zlepšení podmínek provozování. Všechny uvedené čistírny odpadních vod patří do velikostní kategorie nad 10.000 EO (ekvivalentních obyvatel), tzn. musí být po rekonstrukci schopné odstranit z odpadních vod dusík a fosfor.

Integrovaný projekt ISPA Podkrušnohoří je spolufinancován Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s. V souhrnu se jedná u celého Projektu ISPA Podkrušnohoří o investici za 900 miliónů Kč, z toho cca 438 milionů Kč představují vlastní investiční prostředky SVS, cca 412 milionů Kč prostředky Evropské unie z Fondu soudržnosti a cca 50 milionů Kč prostředky od SFŽP ČR, (polovina formou dotace, polovina formou půjčky s 2% úrokem). Cena díla u Skupiny opatření č. 2 - Rekonstrukce ČOV je 12,950 milionu _, v přepočtu tedy více než 400 milionů korun.

Slavnostní akt zahájení realizace Skupiny opatření č. 2 - Rekonstrukce ČOV se uskutečnil ve středu 8. prosince 2004 v areálu čistírny odpadních vod v Žatci za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy.

Integrovaný projekt ISPA Podkrušnohoří je spolufinancován Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s. V souhrnu se jedná u celého Projektu ISPA Podkrušnohoří o investici za 900 miliónů Kč, z toho cca 438 milionů Kč představují vlastní investiční prostředky SVS, cca 412 milionů Kč prostředky Evropské unie z Fondu soudržnosti a cca 50 milionů Kč prostředky od SFŽP ČR, (polovina formou dotace, polovina formou půjčky s 2% úrokem). Cena díla u Skupiny opatření č. 3 - Dostavba kanalizace je 6,175 milionu _, v přepočtu tedy více než 190 milionů korun.

Slavnostní akt zahájení realizace Skupiny opatření č. 3 - Kanalizace se uskutečnil ve čtvrtek 25. listopadu 2004 v Ústí nad Labem v prostorách hotelu Vladimír za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy.

"Dnešní slavnostní zahájení rekonstrukce celkem pěti čistíren odpadních vod je významným příspěvkem k dodržení závazku České republiky splnit do roku 2010 předepsané limity pro vypouštění odpadních vod. Věřím, že ve spolupráci s investorem a zároveň příjemcem podpory, Severočeskou vodárenskou společností a. s., se podaří tyto stavby úspěšně dokončit a těším se, že se při takové příležitosti budeme moci na tomto místě opět setkat", doplňuje Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: "Celý projekt ISPA Podkrušnohoří představuje pro naši společnost s dosud ničím jiným nesrovnatelné úsilí při jeho přípravě a koordinaci. Jsem přesvědčen, že to stejně vnímají i naši akcionáři. Strategické investice v oblasti rekonstrukcí a výstavby kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod do roku 2010 se realizují právě v jejich zájmu. Věřím, že po cenných zkušenostech získaných s přípravou projektu ISPA Podkrušnohoří budeme při schvalovacím procesu dalších integrovaných projektů SVS neméně úspěšní."


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.