Souhrnná informace o postupu realizace integrovaného projektu Podkrušnohoří

22.03.2006

Aktualita, 22. 3. 2006

Celkově o projektu Podkrušnohoří Severočeské vodárenské společnosti - postup prací k 28. 2. 2006

Integrovaný projekt Severočeské vodárenské společnosti Podkrušnohoří tvoří tři subprojekty: Pitná voda, Rekonstrukce čistíren odpadních vod a Dostavba kanalizace. Jeho cílem je naplnění evropských směrnic č. 98/83/ES (o jakosti vody určené k lidské spotřebě) a č. 91/271/EHS (stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových) i navazující české legislativy.

Severočeská vodárenská společnost a. s. je investorem projektu Podkrušnohoří, který je spolufinancován Evropskou unií formou 65% dotace z uznatelných nákladů a Státním fondem životního prostředí ČR, který poskytuje podporu ve výši 7,2% (3,6% dotace a 3,6% nízko-úročená půjčka).

Stavební práce v rámci jednotlivých skupin opatření byly zahájeny v 2. polovině roku 2004 a termín dokončení díla je 31. 5. 2006 (u Skupin opatření 1 a 3) a 30. 6. 2006 (u Skupiny opatření 2).

Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“ v celkovém finančním objemu 8,698 milionu Eur zahrnuje rekonstrukci úpravny pitné vody Hradiště a rekonstrukci souvisejícího vodovodního přivaděče Želenice – Bílina. Zhotovitelem je konsorcium „ISPA Hradiště - Consorcium SMP CONSTRUCTION, SOGEA-SATOM“. Stavební práce byly zahájeny v pololetí 2004. K 28. 2. 2006 bylo hotovo celkem 86,4 % z objemu prací a proinvestováno bylo přes 7,6 milionu Eur.

Úpravna vody Hradiště
z roku 1976 je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Její vybavení moderní technologií si vyžádalo zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice. Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části: rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace, písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody, dávkování manganistanu draselného, úprava dávkování chemikálií, kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny, rozvodna a systém řízení technologických provozů.

Aktuální stav:
Práce probíhají bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. Reakční nádrž již byla uvedena do provozu. Objekt kalového hospodářství je dokončen. V objektu pískové filtrace probíhají montáže elektrotechnologie, jsou provedena propojení u mísící jímky a probíhají montáže nového potrubí technologie u mísící jímky. V objektu akumulace upravené vody jsou prováděny dokončující práce po montáži elektrotechnologie a zámečnických konstrukcích, zbývá provést odzkoušení technologické části. Objekt rozvodny je dokončen až na stěrku v rozvodně nízkého napětí, provádí se likvidace kabeláží mimo prostory rozvodny. V dozorně dochází k přepojování řídícího systému.

Vodovodní řad Želenice - Bílina slouží k převodu cca 4 milionů m3/rok pitné vody mezi bývalými okresy Most a Teplice a je součástí vodárenské soustavy severní Čechy, ze které je zásobováno pitnou vodou zhruba 650 tisíc obyvatel. Rekonstrukce části tohoto vodovodního řadu v celkové délce 6,5 km byla nutná s ohledem na agresivitu prostředí.

Aktuální stav:
Práce probíhají bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. Stavba je rozdělena na šest dílčích úseků. V současné době je dokončeno pět ze šesti dílčích úseků. Práce na posledním úseku se rozbíhají v návaznosti na klimatické podmínky.


Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce čistíren odpadních vod“
v celkovém objemu 12,95 milionu Eur zahrnuje rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Údlice a Žatec. Zhotovitelem je konsorcium „Sdružení firem Podkrušnohoří – ČOV“, které tvoří firmy Metrostav, a. s., Praha, Vodohospodářské stavby s. s r. o., Teplice a ŽS Brno, a. s. Vedoucím konsorcia je Metrostav, a. s., Praha. Všechny uvedené čistírny odpadních vod patří do velikostní kategorie nad 10.000 EO (ekvivalentních obyvatel), tzn. musí být po rekonstrukci schopné odstranit z odpadních vod dusík a fosfor. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2004.

Aktuální stav:
V rámci celé skupiny opatření bylo k 28. 2. 2006 hotovo 70,5 % objemu prací. Rozdílné plnění na jednotlivých ČOV je způsobeno různými technickými postupy rekonstrukcí, neboť všechny čistírny jsou rekonstruovány za plného provozu.

ČOV Jirkov – hotovo bylo k 28. 2. 2006 73,3 % prací. Stavební práce na nádržích pravé části linky byly pozastaveny vlivem mrazivého počasí. Nadále pokračují práce uvnitř objektů zahuštění a odvodnění kalu a dokončuje se demontáž technologie zahuštění. Probíhá příprava na montáž technologie odvodnění, dále příprava technologických zařízení nádrží pravé části linky. Byl zpracován a schválen aktualizovaný harmonogram prací na rok 2006 do konce stavby. Konečný termín dokončení díla není ohrožen.

ČOV Klášterec nad Ohří – hotovo bylo k 28. 2. 2006 70,2 % prací. Konečný termín dokončení díla není ohrožen.

ČOV Kadaň – hotovo bylo k 28. 2. 2006 79,4 % prací. Stavba pokračuje podle plánu. Byl zpracován a schválen aktualizovaný harmonogram prací na rok 2006 do konce stavby. Stavba má být dokončena (s výjimkou oplocení) do 31. 5. 2006 jak ve stavební, tak technologické části. Konečný termín dokončení díla není ohrožen.

ČOV Údlice– hotovo bylo k 28. 2. 2006 60,2 % prací. Byl zpracován a schválen aktualizovaný harmonogram prací na rok 2006 do konce stavby. Konečný termín dokončení díla není ohrožen.

ČOV Žatec – hotovo bylo k 28. 2. 2006 75,2 % prací. Biologická linka je v provozu, postupují práce na zbylých stavebních objektech podle předloženého harmonogramu prací. Ve strojní části probíhající práce na plynovém hospodářství umožnily demontáž vrchlíku staré vyhnívací nádrže a s tím spojené práce s odstraněním zbytkového kalu na dně nádrže. V současné chvíli probíhají demontáže technologie a bourací práce na sdruženém objektu (staré nádrže) a budově odvodnění kalu. Byl zpracován a schválen aktualizovaný harmonogram prací na rok 2006 do konce stavby. Konečný termín dokončení díla není ohrožen.

Skupina opatření č. 3 „Dostavba kanalizace“ - viz text samostatné tiskové zprávy SVS z 21. 3. 2006:
“Proběhl kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Podkrušnohoří – Dostavba kanalizace“

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.